รายงานผลการค้นคว้าวิจัย ปี ... พืชเส้นใย อ้อย และยาสูบ: กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียด

 • รายงานผลการค้นคว้าวิจัย ปี ... พืชเส้นใย อ้อย และยาสูบ: กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมวิชาการเกษตร กองแผนงานและวิชาการ

 • กรุงเทพฯ

 • A50-วิจัยเกษตร

 • Saccharum officinarum;พืชเส้นใย;Nicotiana tabacum;

 • Saccharum officinarum;Fibre crops;Nicotiana tabacum;

 • อ้อย;พืชเส้นใย;ยาสูบ

 • http://uc.thailis.or.th/

 • SUG020651

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University