การผสมปุ๋ยเกร็ดพ่นทางใบพืชใช้เอง

รายละเอียด

 • การผสมปุ๋ยเกร็ดพ่นทางใบพืชใช้เอง

 • คู่มือการผสมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ใช้เอง

 • 2541

 •   จินตนา หัสวายุกุล

 • บทความในหนังสือ

 • 974-7465-39-6

 • กรมวิชาการเกษตร;กรมส่งเสริมสหกรณ์

 • กรุงเทพฯ

 • 102 หน้า

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • F61-ธาตุอาหาร

 • ปุ๋ย;การผสมปุ๋ย;การเคลื่อนย้ายธาตุอาหาร;ธาตุอาหารพืช;การดูดกินธาตุอาหาร;ปุ๋ยเหลว;รูปแบบ;

 • Fertilizers;Fertilizer combinations;Nutrient transport;Plant nutrition;Nutrient uptake;Liquid fertilizers;Formulations;

 • ปุ๋ย;ปุ๋ยเกร็ด;ปุ๋ยเคมี;การผสมปุ๋ย;การเคลื่อนย้ายธาตุอาหาร;ธาตุอาหารพืช;การดูดซับธาตุอาหาร;การให้ปุ๋ยทางใบ;สูตรปุ๋ย

 • TAB000025490367

 • [1] จินตนา หัสวายุกุล (กรมวิชาการเกษตร กองปฐพีวิทยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University