โรคของไม้ผล

รายละเอียด

 • โรคของไม้ผล

 • เอกสารประกอบการบรรยายฝึกอบรมหลักสูตร หมอพืช-ไม้ผล ภายใต้โครงการ สร้างทีม หมอพืช-ไม้ผล จากบัณฑิตว่างงานเพื่อกระจายความช่วยเหลือด้านโรคไม้ผลแก่ชาวสวนในจังหวัดภาคกลาง

 • 2542

 •   ขจรศักดิ์ ภวกุล

 • บทความในหนังสือ

 • กรุงเทพฯ

 • 189 หน้า

 • ไทย

 • H20-โรคพืช

 • ไม้ผล;โรคพืช;อาการ;สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค;การควบคุมโรค;

 • Fruit crops;Plant diseases;Symptoms;Pathogenesis;Disease control;

 • ไม้ผล;โรคพืช;ลักษณะอาการของโรค;สาเหตุการเกิดโรค;การป้องกันกำจัดโรค

 • TAB000025461655

 • [1] ขจรศักดิ์ ภวกุล (กรมวิชาการเกษตร กองโรคพืชและจุลชีววิทยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University