ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 คู่มือสำหรับเกษตรกร การปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม 3 พ.ค. 2565
2 การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก 3 พ.ค. 2565
3 การคัดเลือกพันธุ์พืชวงศ์แตงต้านทานต่อเชื้อไวรัส Cucumber mosaic virus, Papaya ringspot virus และ Zucchini yellow mosaic virus 29 เม.ย. 2565
4 การตรวจเชื้อ Squash leaf curl Yunnan virus ในพืชวงศ์แตงด้วยเทคนิค Loop–mediated isothermal amplification 29 เม.ย. 2565
5 การศึกษาความเป็นไปได้ของการเลี้ยงโคพื้นเมืองภูเขาเป็นปศุสัตว์อินทรีย์ 29 เม.ย. 2565
6 อิทธิพลของระดับการเสริมกากมันหมัก ไขมันและโซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อเพิ่มคุณภาพของอาหารสูตรรวมและการย่อยได้ในระบบ in vitro 29 เม.ย. 2565
7 คุณภาพเนื้อและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเนื้อโคซูวีที่อุณหภูมิและระยะเวลาแตกต่างกัน 29 เม.ย. 2565
8 การเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปียร์ 3 สายพันธุ์ที่ปลูกในสภาพดินลูกรัง 29 เม.ย. 2565
9 ประสิทธิภาพของเครื่อง cold fogger ในการป้องกันกำจัดบั่วกล้วยไม้ 29 เม.ย. 2565
10 ลักษณะการเจริญเติบโตของผลแก้วมังกรและปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพผล 29 เม.ย. 2565
11 ผลของแสงจากหลอด LED ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella vulgaris) 29 เม.ย. 2565
12 การทดสอบอาหารเพื่อผลิตและขยายแบคทีเรีย Bacillus subtilis สำหรับควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก 29 เม.ย. 2565
13 การทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของมะแว้ง 29 เม.ย. 2565
14 การตรวจสอบไข่แมลงวันผลไม้ (Bactrocera dorsalis Hendel) ในชมพู่ทับทิมจันทร์โดยใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy 29 เม.ย. 2565
15 ประสิทธิภาพการใช้น้ำและการตอบสนองทางสรีรวิทยาของพันธุ์อ้อยดีเด่นภายใต้สภาพการปลูกโดยอาศัยน้ำฝน 29 เม.ย. 2565
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University