ผลงาน :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (214)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (194)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,021)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,631)

   การอารักขาพืช (5,465)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (697)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (462)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (520)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,133)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,190)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

  ผลงานล่าสุด

ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่กระดูกดำเคยู-ภูพาน

ผู้แต่ง ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ , บดินทร์ วงศ์พรหม

ปีพิมพ์   2565

การศึกษาตำแหน่งของยีนควบคุมต้านทานโรคขอบใบแห้งในข้าว

ผู้แต่ง ภมร ปัตตาวะตัง , อภิชาติ วรรณวิจิตร , สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง , ...

ปีพิมพ์   2549

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การผสมปุ๋ยเกร็ดพ่นทางใบพืชใช้เอง

ผู้แต่ง จินตนา หัสวายุกุล

ปีพิมพ์   2541

แมลงศัตรูข้าวโพดและการป้องกันกำจัด

ผู้แต่ง วัชรา ชุณหวงศ์ , อรนุช กองกาญจนะ

ปีพิมพ์   2540

โรคราน้ำค้างในโหระพา

ผู้แต่ง อรพรรณ วิเศษสังข์

ปีพิมพ์   2553

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University