ผลงาน :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (209)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (169)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (999)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,542)

   การอารักขาพืช (5,432)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (695)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (513)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,129)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,181)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (267)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

  ผลงานล่าสุด

คู่มือสำหรับเกษตรกร การปลูกและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม

ผู้แต่ง อุบลวรรณ พัฒนลาภ , สัมฤทธิ์ เทวะภูมิ , มงคล อธิกุลวงศ์ , ...

ปีพิมพ์   2565

การคัดเลือกพันธุ์พืชวงศ์แตงต้านทานต่อเชื้อไวรัส Cucumber mosaic virus, Papaya ringspot virus และ Zucchini yellow mosaic virus

ผู้แต่ง ขวัญชนก อารีกิจ , วิชัย โฆสิตรัตน , สุจินต์ ภัทรภูวดล , ...

ปีพิมพ์   2560

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

การผสมปุ๋ยเกร็ดพ่นทางใบพืชใช้เอง

ผู้แต่ง จินตนา หัสวายุกุล

ปีพิมพ์   2541

แมลงศัตรูข้าวโพดและการป้องกันกำจัด

ผู้แต่ง วัชรา ชุณหวงศ์ , อรนุช กองกาญจนะ

ปีพิมพ์   2540

โรคราน้ำค้างในโหระพา

ผู้แต่ง อรพรรณ วิเศษสังข์

ปีพิมพ์   2553

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University