ระเบียบวิธีวิจัย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,344 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (214)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (194)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,021)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,631)

   การอารักขาพืช (5,465)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (697)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (462)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (520)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,133)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,190)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 157 รายการ   
 

การประมาณผลผลิตอ้อยโดยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 3

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ , อำพรรณ พรมศิริ , ก้อนทอง พวงประโคน , วินัย ศรวัต , อรรถชัย จินตะเวช , ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา , ถาวร อ่อนอำไพ , สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ , เฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง , นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต , ปรีชา พราหมณีย์ ,

 

การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยโดยใช้โปรแกรม CaneFert 1.0 (ระยะที่ 2)

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สหัสชัย คงทน , ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์ , ชัยโรจน์ วงศ์วิวัฒน์ไชย , กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ , ปรีชา พราหมณีย์ , ทักษิณา ศันสยะวิชัย , นริศร ขจรผล ,

 

การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตอ้อยโดยใช้โปรแกรม CaneFert 1.0

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ประพันธ์ ประเสริฐศักดิ์ , ชัยโรจน์ วงศ์วิวัฒน์ไชย , กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ , อรรถชัย จินตะเวช , ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา , เฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง , ปรีชา พราหมณีย์ , ทักษิณา ศันสยะวิชัย ,

 

GIS กับงานวิทยาการวัชพืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการวัชพืชแห่งชาติ 2537

ชื่อหนังสือ GIS กับงานวิทยาการวัชพืช

จำนวนหน้า 244 หน้า

ผู้แต่ง วลัยพร ศศิประภา ,

 

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการปุ๋ยอินทรีย์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2564

ชื่อเอกสาร ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ชื่อหนังสือ การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการปุ๋ยอินทรีย์

จำนวนหน้า 759 หน้า

ผู้แต่ง จรีรัตน์ กุศลวิริยะวงศ์ , สงกรานต์ มะลิสอน , ญาณธิชา จิตต์สะอาด , สุภา โพธิจันทร์ , พจมาลย์ ภู่สาร , จิตติรัตน์ ชูชาติ , กัญฐณา คล้ายแก้ว , วรรณรัตน์ ชุติบุตร ,

 

ความสำคัญของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 94 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 39-41

ผู้แต่ง ทวีพร สุกใส ,

 

นวัตกรรมการออกแบบห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1: ร่วมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยให้ปลอดภัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ชื่อหนังสือ นวัตกรรมการออกแบบห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัย

จำนวนหน้า 422 หน้า

ผู้แต่ง ประไพพิศ แจ่มสุกใส เทอร์โน ,

 

การประกันคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและปุ๋ยผ่านกิจกรรมทดสอบความชำนาญ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2559

ชื่อหนังสือ การประกันคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและปุ๋ยผ่านกิจกรรมทดสอบความชำนาญ

จำนวนหน้า 220 หน้า

ผู้แต่ง จรีรัตน์ กุศลวิริยะวงศ์ , สงกรานต์ มะลิสอน , ญาณธิชา จิตต์สะอาด , สุภา โพธิจันทร์ , ทองจันทร์ พิมพ์เพชร , ชฎาพร คงนาม , พงศ์พิศ แก้วสุข , รังสรรค์ ไชยฉอุ่ม , พจมาลย์ ภู่สาร , จิตติรัตน์ ชูชาติ , รัตนาภรณ์ คชวงศ์ , ศุภากร ดวนใหญ่ , อาธิยา ปุ่นประโคน , เจนจิรา เทเวศร์วรกุล , วรรณรัตน์ ชุติบุตร ,

 

ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรมได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร ผลงานวิจัยเด่น/ผลงานเด่น ปี 2558-2559

ชื่อหนังสือ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรมได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

จำนวนหน้า 150 หน้า

ผู้แต่ง ปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ , พงศกร สรรค์วิทยากุล , ธีระ ชูแก้ว , ดนัย นาคประเสริฐ ,

 

เตรียมตัวอย่างยางสำหรับโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 91 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 13-18

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 157 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University