มลภาวะ

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (214)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (194)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,021)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,631)

   การอารักขาพืช (5,465)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (697)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (462)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (520)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,133)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,190)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,344 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 268 รายการ    
 

การลดปริมาณสารมีพิษชนิด CARBOFURAN ในน้ำ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัย ปี 2526 การทำฟาร์มวิทยาการอื่นๆ

ชื่อหนังสือ การลดปริมาณสารมีพิษชนิด CARBOFURAN ในน้ำ

จำนวนหน้า หน้า 265

ผู้แต่ง ประภัสสรา เพชระบูรณิน , สุวิมล เลิศวีระศิริกุล , จันทร์ทิพย์ ธำรงศรีสกุล ,

 

การลดพิษของดีลดรินในน้ำ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัย ปี 2526 การทำฟาร์มวิทยาการอื่นๆ

ชื่อหนังสือ การลดพิษของดีลดรินในน้ำ

จำนวนหน้า หน้า 264

ผู้แต่ง อารยา กำเนิดมั่น , สุวิมล เลิศวีระศิริกุล , นวลศรี ทยาพัชร ,

 

การคงสภาพของ 2,4-D และ 2,4,5,-T ในน้ำและตะกอน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัย ปี 2526 การทำฟาร์มวิทยาการอื่นๆ

ชื่อหนังสือ การคงสภาพของ 2,4-D และ 2,4,5,-T ในน้ำและตะกอน

จำนวนหน้า หน้า 263

ผู้แต่ง จันทร์ทิพย์ ธำรงศรีสกุล , อารยา กำเนิดมั่น , ประภัสสรา เพชระบูรณิน ,

 

การคงสภาพของคาร์โบฟูรานในน้ำและตะกอน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัย ปี 2526 การทำฟาร์มวิทยาการอื่นๆ

ชื่อหนังสือ การคงสภาพของคาร์โบฟูรานในน้ำและตะกอน

จำนวนหน้า หน้า 261

ผู้แต่ง ประภัสสรา เพชระบูรณิน , จันทร์ทิพย์ ธำรงศรีสกุล , สุวิมล เลิศวีระศิริกุล ,

 

การลดปริมาณของพาราควอทในน้ำ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัย ปี 2526 การทำฟาร์มวิทยาการอื่นๆ

ชื่อหนังสือ การลดปริมาณของพาราควอทในน้ำ

จำนวนหน้า หน้า 266

ผู้แต่ง ภิญญา จำรัสกุล , อารยา กำเนิดมั่น , สุวิมล เลิศวีระศิริกุล ,

 

การคงสภาพของสารกำจัดศัตรูพืช DIELDRIN ในน้ำและตะกอน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัย ปี 2526 การทำฟาร์มวิทยาการอื่นๆ

ชื่อหนังสือ การคงสภาพของสารกำจัดศัตรูพืช DIELDRIN ในน้ำและตะกอน

จำนวนหน้า หน้า 260

ผู้แต่ง สุวิมล เลิศวีระศิริกุล , จันทร์ทิพย์ ธำรงศรีสกุล , อารยา กำเนิดมั่น ,

 

การลดปริมาณ 2,4-D ในน้ำ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัย ปี 2526 การทำฟาร์มวิทยาการอื่นๆ

ชื่อหนังสือ การลดปริมาณ 2,4-D ในน้ำ

จำนวนหน้า หน้า 267

ผู้แต่ง สุวิมล เลิศวีระศิริกุล , ประภัสสรา เพชระบูรณิน , อารยา กำเนิดมั่น ,

 

การทดสอบความใช้ได้ของวิธีสำหรับวิเคราะห์สารกำจัดเชื้อราตกค้างกลุ่มไตรอะโซลในตัวอย่างดินด้วยแก๊สโครมาโทกราฟีควบคู่กับการตรวจวัดด้วยไมโครอิเล็กตรอนแคพเจอร์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2565

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 50 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 243-252

ผู้แต่ง ประกิจ จันทร์ติ๊บ , ผกาสินี คล้ายมาลา , จันทิมา ผลกอง ,

 

การสะสมของไนเตรทในดินปลูกพืชผักในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2564

ชื่อเอกสาร ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ชื่อหนังสือ การสะสมของไนเตรทในดินปลูกพืชผักในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

จำนวนหน้า 759 หน้า

ผู้แต่ง ชัชธนพร เกื้อหนุน , สายน้ำ อุดพ้วย , นุชนาฏ ตันวรรณ , วนิดา โนบรรเทา , แววตา พลกุล ,

 

การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม Triazole ในดิน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2564

ชื่อเอกสาร ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ชื่อหนังสือ การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม Triazole ในดิน

จำนวนหน้า 759 หน้า

ผู้แต่ง ประกิจ จันทร์ติ๊บ , ผกาสินี คล้ายมาลา , จันทิมา ผลกอง , พจนีย์ หน่อฝั้น ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 268 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University