มลภาวะ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,208 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (209)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (172)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,008)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,572)

   การอารักขาพืช (5,449)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (695)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (514)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,129)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,183)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 268 รายการ   
 

การศึกษาปริมาณสารหนู (As) ในดิน-น้ำเพื่อการเกษตรและพืช ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ยุบล ยิ่งชล , สุปราณี อิ่มพิทักษ์ , สมปอง ทองดีแท้ , จินตนา แสนทวีสุข , เสริมพร ลิ้มพงศานุรักษ์ , จินตนา ภู่มงกุฎชัย , วิศิษฐ์ โชลิตกุล , เกรียงศักดิ์ พันธุ์มณี , ประไพ ชัยโรจน์ , สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ ,

 

การอบรมหลักสูตร การใช้วัตถุมีพิษทางการเกษตรอย่างปลอดภัย เอกสารวิชาการ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สมปอง ทองดีแท้ ,

 

การลดปริมาณสารมีพิษตกค้างของเอ็นดริน ดีลดริน และดีดีที. ในดิน ด้วยการปลูกพืชบางชนิด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2525 กองแผนงานและวิชาการ กองกีฏและสัตววิทยา กองวัตถุมีพิษการเกษตร

ชื่อหนังสือ การลดปริมาณสารมีพิษตกค้างของเอ็นดริน ดีลดริน และดีดีที. ในดิน ด้วยการปลูกพืชบางชนิด

จำนวนหน้า หน้า 239

ผู้แต่ง วิภา หงษ์ตระกูล , ยุวรี ถี่ถ้วน , วิเชียร ณัฐวัฒนานนท์ ,

 

การวิจัยวัตถุมีพิษตกค้างในเลือดมนุษย์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2525 กองแผนงานและวิชาการ กองกีฏและสัตววิทยา กองวัตถุมีพิษการเกษตร

ชื่อหนังสือ การวิจัยวัตถุมีพิษตกค้างในเลือดมนุษย์

จำนวนหน้า หน้า 230

ผู้แต่ง ประยูร ดีมา , สมสมัย ธนูรัตน์ ,

 

ศึกษาฤทธิ์ตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืชประเภทสารประกอบ Triazine ในสวนกาแฟที่ระดับความลึกต่างๆ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2525 กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช กองโรคพืชและจุลชีววิทยา

ชื่อหนังสือ ศึกษาฤทธิ์ตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืชประเภทสารประกอบ Triazine ในสวนกาแฟที่ระดับความลึกต่างๆ

จำนวนหน้า หน้า 214

ผู้แต่ง จรรยา หงษ์ขจร , ประทีป กระแสสินธุ์ ,

 

การหาปฏิกิริยาของสารเคมีกำจัดวัชพืชในดินโดยใช้พืชเป็นตัวและวัดด้วย Gas-cromatography

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2525 กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช กองโรคพืชและจุลชีววิทยา

ชื่อหนังสือ การหาปฏิกิริยาของสารเคมีกำจัดวัชพืชในดินโดยใช้พืชเป็นตัวและวัดด้วย Gas-cromatography

จำนวนหน้า หน้า 219

ผู้แต่ง Chisaka, H. , ชอุ่ม เปรมัษเฐียร ,

 

ศึกษาผลตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืชไดยูรอน ในดินไร่สับปะรด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2526 ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสวนอื่นๆ มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน

ชื่อหนังสือ ศึกษาผลตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืชไดยูรอน ในดินไร่สับปะรด

จำนวนหน้า หน้า 21

ผู้แต่ง สิมา โมรากุล , จรรยา มณีโชติ , ประทีป กระแสสินธุ์ ,

 

ศึกษาผลตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืชโบรมาซีล ในดินไร่สับปะรด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2526 ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสวนอื่นๆ มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน

ชื่อหนังสือ ศึกษาผลตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืชโบรมาซีล ในดินไร่สับปะรด

จำนวนหน้า หน้า 22

ผู้แต่ง สิมา โมรากุล , จรรยา มณีโชติ , ประทีป กระแสสินธุ์ ,

 

ระดับเอนไซม์ในเลือดของเกษตรกรทำสวนผัก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2526 ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนอื่นๆ มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน

ชื่อหนังสือ ระดับเอนไซม์ในเลือดของเกษตรกรทำสวนผัก

จำนวนหน้า หน้า 138

ผู้แต่ง ยุวรี ถี่ถ้วน , เสริม สีมา , สาวิตร วรรณพิณ ,

 

ผลตกค้างของสารกำจัดวัชพืชฟลูร็อกซิเพอร์ในดินในสภาพต่างๆ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการวัชพืชแห่งชาติ 2537

ชื่อหนังสือ ผลตกค้างของสารกำจัดวัชพืชฟลูร็อกซิเพอร์ในดินในสภาพต่างๆ

จำนวนหน้า 244 หน้า

ผู้แต่ง อัมพร สุวรรณเมฆ , ประทีป กระแสสินธุ์ , อรสา วงษ์เกษม ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 268 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University