กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,344 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (214)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (194)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,021)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,631)

   การอารักขาพืช (5,465)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (697)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (462)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (520)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,133)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,190)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,190 รายการ   
 

การผลิตข้าวกึ่งสำเร็จรูป

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การผลิตข้าวกึ่งสำเร็จรูป

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การแปรรูปผักและผลไม้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การแปรรูปผักและผลไม้

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การแปรรูปแป้งฟลาวมันสำปะหลังทดแทนแป้งสาลี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การแปรรูปแป้งฟลาวมันสำปะหลังทดแทนแป้งสาลี

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

คุณค่าของงา อาหารและเศรษฐกิจ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ คุณค่าของงา อาหารและเศรษฐกิจ

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การทำชาจากใบหม่อน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การทำชาจากใบหม่อน

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากน้ำยาง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากน้ำยาง

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเปรียบเทียบสมรรถนะการอบแห้งด้วยปั๊มความร้อนกรณีที่ใช้ R-13a และ R-22 เป็นสารทำงาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การเปรียบเทียบสมรรถนะการอบแห้งด้วยปั๊มความร้อนกรณีที่ใช้ R-13a และ R-22 เป็นสารทำงาน

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง อำไพศักดิ์ ทีบุญมา , สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , จิรวรรณ เตียถ์สุวรรณ ,

 

การประเมินความเหมาะสมเบื้องต้นของวิธีการอบเยื่อหุ้มเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยใช้อินฟราเรด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การประเมินความเหมาะสมเบื้องต้นของวิธีการอบเยื่อหุ้มเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยใช้อินฟราเรด

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง ประพัฒน์ ทองจันทร์ , ธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์ ,

 

คุณสมบัติทางกายภาพ การตลาด และบรรจุภัณฑ์ของฝรั่งเพื่อการบริโภคผลสด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ คุณสมบัติทางกายภาพ การตลาด และบรรจุภัณฑ์ของฝรั่งเพื่อการบริโภคผลสด

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง บัณฑิต จริโมภาส , ดลหทัย ราชนุเคราะห์ ,

 

การศึกษาออกแบบเครื่องอบแห้งผักและผลไม้ โดยใช้ชีวมวลเป็นแหล่งความร้อนร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การศึกษาออกแบบเครื่องอบแห้งผักและผลไม้ โดยใช้ชีวมวลเป็นแหล่งความร้อนร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง ธนิตน์ เรืองรุ่งชัยกุล ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,190 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University