ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,344 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (214)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (194)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,021)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,631)

   การอารักขาพืช (5,465)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (697)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (462)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (520)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,133)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,190)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,133 รายการ   
 

การจำลองการแพร่กระจายของน้ำใต้ดินเค็มโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของน้ำใต้ดินเค็มและดินเค็ม พื้นที่หนองบ่อ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การจำลองการแพร่กระจายของน้ำใต้ดินเค็มโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของน้ำใต้ดินเค็มและดินเค็ม พื้นที่หนองบ่อ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง เกรียงศักดิ์ ศรีสุข , ธิดารัตน์ โคตนนท์ ,

 

การเปรียบเทียบวิธีการทำนายการสูญเสียดินโดยวิธี empirical กับวิธี physically-based

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การเปรียบเทียบวิธีการทำนายการสูญเสียดินโดยวิธี empirical กับวิธี physically-based

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง วิชัย ศรีบุญลือ , วิทยา ตรีโลเกศ , ณัฐชญา เขตกระโทก ,

 

ปัญหาอุปสรรคสบู่ดำ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ระพีพันธุ์ ภาสบุตร , สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์ ,

 

น้ำมันสบู่ดำใช้แทนน้ำมันดีเซลและเบนซิน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ระพีพันธุ์ ภาสบุตร , สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์ ,

 

น้ำมันสบู่ดำช่วยเกษตรกรได้

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ระพีพันธุ์ ภาสบุตร , สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์ ,

 

ผลการวิจัยค้นคว้าใช้น้ำเมล็ดสบู่ดำเป็นพลังงานทดแทนกับเครื่องยนต์ดีเซล

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ระพีพันธุ์ ภาสบุตร , สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์ ,

 

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อการผลิต ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร , สหัสชัย คงทน , วินัย ศรวัต , สมชาย บุญประดับ , ปรีชา กาเพ็ชร , ชิษณุชา บุดดาบุญ , กิ่งแก้ว คุณเขต , สมปอง นิลพันธ์ , สุกิจ รัตนศรีวงษ์ , อิสระ พุทธสิมมา , แคทลิยา เอกอุ่น , วิภารัตน์ ดำริเข้มตระกูล ,

 

การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดินและการใช้ปุ๋ย: เอกสารประกอบการบรรยาย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สมพิศ ไม้เรียง , ปรีดา พากเพียร ,

 

NPK fertilizer management for corn: Decision aids and test kits

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Attanandana, T. , Suwannarat, C. , Vearasilp, T. , Kongton, S. , Meesawat, R. , Bunampol, P. , Soitong, K. , Tipanuka, C. , Yost, R.S. ,

 

Site-specific nutrient management for farmers of small farms of the tropics

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Attanandana, T. , Suwannarat, C. , Vearasilp, T. , Kongton, S. , Boonsompoppan, B. , Meesawat, R. , Boonamphol, P. , Soitong, K. , Tipanuka, C. , Chareonsaksiri, A. , Verapattananirund, P. , Yost, R.S. ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,133 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University