เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,183 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (209)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (172)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,006)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,559)

   การอารักขาพืช (5,438)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (695)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (513)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,130)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,183)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 513 รายการ   
 

ทดสอบไถดินดานชนิดสั่นในดินร่วน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ ทดสอบไถดินดานชนิดสั่นในดินร่วน

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง พิพัฒน์ เหลืองวงศ์วาน , ธัญญา นิยมาภา ,

 

การศึกษาแรงต้านทานที่กระทำต่อใบมีดของรถไถพรวนดินขนาดเล็ก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การศึกษาแรงต้านทานที่กระทำต่อใบมีดของรถไถพรวนดินขนาดเล็ก

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ , ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์ ,

 

ทฤษฎีออกแบบคลัตช์ชนิดลูกปืนของรถไถพรวนดินขนาดเล็ก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ ทฤษฎีออกแบบคลัตช์ชนิดลูกปืนของรถไถพรวนดินขนาดเล็ก

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ , เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ ,

 

การทดสอบคุณลักษณะของปั๊มหอยโข่งที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การทดสอบคุณลักษณะของปั๊มหอยโข่งที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซล

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต , พงษ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ ,

 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดข้าวพ่วงรถแทรกเตอร์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดข้าวพ่วงรถแทรกเตอร์

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี , พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ , สนอง อมฤกษ์ , ยุทธนา เครือหาญชาญพงค์ ,

 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าว 4 แถว แบบไม่เตรียมดิน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าว 4 แถว แบบไม่เตรียมดิน

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง ชาญชัย โรจนสโรช , สนอง อมฤกษ์ , จรัล มิศิลา , สมนึก นิยะโต , สุนทร จ้อยพจน์ ,

 

การวิจัยและพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวถั่วลิสงพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การวิจัยและพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวถั่วลิสงพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง ไชยยงค์ หาราช , มงคล กวางวโรภาส , วิเชษฐ ศรีชลเพชร , กิตติเดช โพธิ์นิยม , เอนก สุขเจริญ ,

 

เครื่องอัดฟางหมักสำหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ เครื่องอัดฟางหมักสำหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง เสกสรร สีหวงษ์ , กิตติเดช โพธิ์นิยม ,

 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกทุเรียนกึ่งอัตโนมัติ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกทุเรียนกึ่งอัตโนมัติ

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง สาทิป รัตนภาสกร , เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง ,

 

Development and testing of a data acquisition system for measuring the characteristics of real time forces by cage wheels

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง Watyotha, C. , Salokhe, V. M. ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 513 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University