การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,344 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (214)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (194)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,021)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,631)

   การอารักขาพืช (5,465)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (697)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (462)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (520)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,133)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,190)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 41 รายการ   
 

นิเวศน์วิทยาของ BGA ในนาข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ปุ๋ยชีวภาพ

ชื่อหนังสือ นิเวศน์วิทยาของ BGA ในนาข้าว

จำนวนหน้า 285 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ผลของรำข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ของประเทศไทยต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของปลานิลแปลงเพศ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 48 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 109-116

ผู้แต่ง วรรณชัย พรหมเกิด , เสถียร ฉันทะ ,

 

ผลของอุณหภูมิน้ำต่อระยะตัวเต็มวัยเพศเมียที่มีและไม่มีตัวอ่อนของหอยกาบน้ำจืด Hyriopsis bialata

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารสัตวแพทย์

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 151-164

ผู้แต่ง อัครศิริ แสงสว่าง , อุทัยวรรณ โกวิทวที , สาธิต โกวิทวที ,

 

ผลการทดแทนโปรตีนจากปลาป่นด้วยโปรตีนจากไส้ไก่ป่นต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารในปลาดุก (Clarias microcephalus x C. gariepinus)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 47 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 95-104

ผู้แต่ง อนุรักษ์ เขียวขจรเขต , ณัฐพงศ์ เดชปาน ,

 

ผลของแสงจากหลอด LED ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella vulgaris)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 47 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 559-566

ผู้แต่ง ณรงค์ กมลรัตน์ , เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ , ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช ,

 

โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่มีการขุดลอก: กรณีศึกษาหนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2561

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

ชื่อหนังสือ โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่มีการขุดลอก: กรณีศึกษาหนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์

จำนวนหน้า 923 หน้า

ผู้แต่ง พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ , ภูวดล โดยดี , เกตุนภัส ศรีไพโรจน์ , สิทธิชัย ฮะทะโชติ ,

 

การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทยเชิงพาณิชย์ด้วยน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร การพัฒนาคุณภาพและการผลิตไรน้ำนางฟ้าไทยเชิงพาณิชย์ด้วยน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลา: รายงานการวิจัย

ชื่อหนังสือ การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทยเชิงพาณิชย์ด้วยน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลา

จำนวนหน้า 174 หน้า

ผู้แต่ง จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน , สมชาย หวังวิบูลย์กิจ , นรินทร์ศักดิ์ พัวตระกูล , ปราณี ตปนียวรวงศ์ ,

 

ผลของระยะเวลาการเสริมคลอเรลลาต่อคุณค่าทางโภชนาการและปริมาณแคโรทีนอยด์ของไรน้ำนางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ชื่อเอกสาร การพัฒนาคุณภาพและการผลิตไรน้ำนางฟ้าไทยเชิงพาณิชย์ด้วยน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลา: รายงานการวิจัย

ชื่อหนังสือ ผลของระยะเวลาการเสริมคลอเรลลาต่อคุณค่าทางโภชนาการและปริมาณแคโรทีนอยด์ของไรน้ำนางฟ้าไทยที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลา

จำนวนหน้า 174 หน้า

ผู้แต่ง จามรี เครือหงษ์ , ศิริวรรณ คิดประเสริฐ , สุรภี ประชุมพล , สมศักดิ์ ทองหุล ,

 

การรอดชีวิตของตัวอ่อนหอยกาบน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialata ระยะโกลคิเดียที่อุณหภูมิและระยะเวลาเลี้ยงที่แตกต่างกัน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2557

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหนังสือ การรอดชีวิตของตัวอ่อนหอยกาบน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialata ระยะโกลคิเดียที่อุณหภูมิและระยะเวลาเลี้ยงที่แตกต่างกัน

จำนวนหน้า 449 หน้า

ผู้แต่ง อัครศิริ แสงสว่าง , สาธิต โกวิทวที , อุทัยวรรณ โกวิทวที ,

 

Histological development of pearl-sac formation in Thai freshwater mussels

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 202-209

ผู้แต่ง Kannika Chatchavalvanich , Aurapa Nagachinda , Uthaiwan Kovitvadhi , Satit Kovitvadhi , Amara Thongpan , Oamduen Meejui ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 41 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University