สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,344 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (214)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (194)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,021)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,631)

   การอารักขาพืช (5,465)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (697)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (462)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (520)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,133)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,190)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 462 รายการ   
 

การเลี้ยงผึ้งโพรง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การเลี้ยงผึ้งโพรง

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การป้องกันกำจัดไรศัตรูผึ้ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การป้องกันกำจัดไรศัตรูผึ้ง

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reshin โดยนำมาฟักเทียม ด้วยกรดเกลือซึ่งความเข้มข้นและเวลาในการจุ่มกรดเกลือต่างกัน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2523 กองการไหม กองการยาง กองเกษตรวิศวกรรม

ชื่อหนังสือ การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reshin โดยนำมาฟักเทียม ด้วยกรดเกลือซึ่งความเข้มข้นและเวลาในการจุ่มกรดเกลือต่างกัน

จำนวนหน้า หน้า 36

ผู้แต่ง ภุชงค์ เพชรมนต์ , พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล , คนึง บัวชุม ,

 

การทดลองให้อาหารไหมวัยแก่โดยใช้หม่อนเปียก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2523 กองการไหม กองการยาง กองเกษตรวิศวกรรม

ชื่อหนังสือ การทดลองให้อาหารไหมวัยแก่โดยใช้หม่อนเปียก

จำนวนหน้า หน้า 15

ผู้แต่ง สมโพธิ อัครพันธุ์ , วันชัย สุขเจริญ , ธีระ งามประสิทธิ์ ,

 

การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2523 กองการไหม กองการยาง กองเกษตรวิศวกรรม

ชื่อหนังสือ การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหม

จำนวนหน้า หน้า 34

ผู้แต่ง คนึง บัวชุม , ภุชงค์ เพชรมนต์ , พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล ,

 

การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากที่เก็บ 5 องศาเซลเซียสในช่วงระยะสั้น

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2523 กองการไหม กองการยาง กองเกษตรวิศวกรรม

ชื่อหนังสือ การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากที่เก็บ 5 องศาเซลเซียสในช่วงระยะสั้น

จำนวนหน้า หน้า 35

ผู้แต่ง ดาวเรือง เชาวน์เสฏฐกุล , ภุชงค์ เพชรมนต์ , พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล ,

 

การทดลองถึงผลการเก็บดักแด้ตัวเมียในห้องเย็น ต่อการวางไข่ของแม่ผีเสื้อตัวเมีย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2523 กองการไหม กองการยาง กองเกษตรวิศวกรรม

ชื่อหนังสือ การทดลองถึงผลการเก็บดักแด้ตัวเมียในห้องเย็น ต่อการวางไข่ของแม่ผีเสื้อตัวเมีย

จำนวนหน้า หน้า 38

ผู้แต่ง ศันสนีย์ รัตนศรีสมบัติ , เกษร สอนจิตร , ภุชงค์ เพชรมนต์ ,

 

ผลของการเก็บผีเสื้อตัวเมียในห้องเย็นก่อนการผสมต่อจำนวนไข่ไหมที่สมบูรณ์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2523 กองการไหม กองการยาง กองเกษตรวิศวกรรม

ชื่อหนังสือ ผลของการเก็บผีเสื้อตัวเมียในห้องเย็นก่อนการผสมต่อจำนวนไข่ไหมที่สมบูรณ์

จำนวนหน้า หน้า 39

ผู้แต่ง พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล , วรจักร แพงตาวงศ์ , ภุชงค์ เพชรมนต์ ,

 

การทดลองจูวีไนฮอร์โมนในการเพิ่มผลผลิตรังไหมพันธุ์ K1 X K8

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2523 กองการไหม กองการยาง กองเกษตรวิศวกรรม

ชื่อหนังสือ การทดลองจูวีไนฮอร์โมนในการเพิ่มผลผลิตรังไหมพันธุ์ K1 X K8

จำนวนหน้า หน้า 12

ผู้แต่ง วันชัย สุขเจริญ , สมโพธิ อัครพันธุ์ ,

 

การคัดเลือกและสร้างพันธุ์แท้สายเลือดญี่ปุ่นและจีนจากลูกผสมชั่วแรกของญี่ปุ่น

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2523 กองการไหม กองการยาง กองเกษตรวิศวกรรม

ชื่อหนังสือ การคัดเลือกและสร้างพันธุ์แท้สายเลือดญี่ปุ่นและจีนจากลูกผสมชั่วแรกของญี่ปุ่น

จำนวนหน้า หน้า 3

ผู้แต่ง นฤมล มหิทธานุภาพ , สมพงษ์ ไกรพจน์ , สุธาทิพย์ ห้องทองแดง ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 462 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University