การทำป่าไม้

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,344 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (214)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (194)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,021)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,631)

   การอารักขาพืช (5,465)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (697)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (462)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (520)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,133)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,190)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 23 รายการ   
 

ยางบง ไม้เศรษฐกิจสร้างมูลค่านำเข้าจาก สปป.ลาว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 94 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 63-66

ผู้แต่ง อัชลี นามวงษ์ ,

 

โครงการธนาคารสีเขียวสร้างมูลค่าไม้ยืนต้น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 94 ฉบับที่ (No.) 6/2564 หน้า 16-20

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การทำนายปริมาณความชื้นไม้ยางพาราแปรรูปด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14: ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน

ชื่อหนังสือ การทำนายปริมาณความชื้นไม้ยางพาราแปรรูปด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้

จำนวนหน้า 3926 หน้า

ผู้แต่ง วรวรรธน์ นกน้อย , สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ , อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล ,

 

ไม้มะดันป่า จากไม้เสียบไก่ย่างสู่ผ้ามัดย้อม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2557

ชื่อวารสาร กสิกร

ปีที่ (Vol.) 87 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 67-76

ผู้แต่ง รัชนี ศิริยาน , อรรถพล รุกขพันธ์ , ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ,

 

จัดระเบียบค้าไม้กฤษณา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2554

ชื่อวารสาร หนังสือพิมพ์กสิกร

ปีที่ (Vol.) 84 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 55-67

ผู้แต่ง พรรณนีย์ วิชชาชู ,

 

ความหลากหลายของพรรณไม้ยืนต้นในท้องถิ่นโป่งสลอดจังหวัดเพชรบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552

ชื่อหนังสือ ความหลากหลายของพรรณไม้ยืนต้นในท้องถิ่นโป่งสลอดจังหวัดเพชรบุรี

จำนวนหน้า 315 หน้า

ผู้แต่ง นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์ , บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ , มลรวี ฟุคุดะ ,

 

การสำรวจและประเมินไม้ยางเพื่อการซื้อขายในสวนยางก่อนโค่น

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2550

ชื่อเอกสาร รายงานผลงานวิจัยและพัฒนาด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร การทดลองสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2550

ชื่อหนังสือ การสำรวจและประเมินไม้ยางเพื่อการซื้อขายในสวนยางก่อนโค่น

จำนวนหน้า 524 หน้า

ผู้แต่ง กฤษดา สังข์สิงห์ , พนัส แพชนะ ,

 

สำรวจและวิเคราะห์ปริมาณไม้ยางพาราของประเทศรายปี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2547

ชื่อเอกสาร บทคัดย่องานวิจัยและพัฒนายางพาราปี 2537-2546

ชื่อหนังสือ สำรวจและวิเคราะห์ปริมาณไม้ยางพาราของประเทศรายปี

จำนวนหน้า 302 หน้า

ผู้แต่ง สมยศ สินธุระหัส , สมมาต แสงประดับ ,

 

แนวทางการใช้ไม้ยางพาราเชิงอุตสาหกรรมของประเทศ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2547

ชื่อเอกสาร บทคัดย่องานวิจัยและพัฒนายางพาราปี 2537-2546

ชื่อหนังสือ แนวทางการใช้ไม้ยางพาราเชิงอุตสาหกรรมของประเทศ

จำนวนหน้า 302 หน้า

ผู้แต่ง สมมาต แสงประดับ , สมยศ สินธุระหัส , ขจร รอดแก้ว ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 23 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University