วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,344 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (214)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (194)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,021)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,631)

   การอารักขาพืช (5,465)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (697)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (462)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (520)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,133)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,190)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 697 รายการ   
 

การเก็บรักษาผักและผลไม้สดด้วยระบบควบคุมบรรยากาศในอุณหภูมิต่ำ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การเก็บรักษาผักและผลไม้สดด้วยระบบควบคุมบรรยากาศในอุณหภูมิต่ำ

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเก็บรักษาผลิตผลเกษตรในโรงเก็บสำเร็จรูปเพื่อป้องกันกำจัดแมลง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การเก็บรักษาผลิตผลเกษตรในโรงเก็บสำเร็จรูปเพื่อป้องกันกำจัดแมลง

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

In-store drying technique in tropical region

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง Somkiat Prachayawarakorn , Somchart Soponronnarit ,

 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อจลนศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพเมล็ดข้าวโพด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อจลนศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพเมล็ดข้าวโพด

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง สมบูรณ์ เวชกามา , สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ , วุฒิทัต ตันติเวสส์ , ศุภรัตน์ โฆษิตเจริญกุล ,

 

อิทธิพลของการเก็บในที่อับอากาศที่มีต่อการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ อิทธิพลของการเก็บในที่อับอากาศที่มีต่อการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง ณัฐพล ภูมิสะอาด , สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , อภิชิต เทอดโยธิน ,

 

การอบแห้งถั่วเหลืองโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การอบแห้งถั่วเหลืองโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติ

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ , สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , สมเกียรติ ปรัชญาวรากร ,

 

อิทธิพลของการเก็บในที่อับอากาศต่อคุณภาพเมล็ดข้าวโพดหลังอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ อิทธิพลของการเก็บในที่อับอากาศต่อคุณภาพเมล็ดข้าวโพดหลังอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง คงศักดิ์ ชินนาบุญ , สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , สมบูรณ์ เวชกามา ,

 

การอบแห้งข้าวกล้อง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การอบแห้งข้าวกล้อง

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง กริช เจียมจิโรจน์ , สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , สมบูรณ์ เวชกามา ,

 

การอบแห้งข้าวโพดโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การอบแห้งข้าวโพดโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติ

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง กษมา เจนวิจิตรสกุล , สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ , สมบูรณ์ เวชกามา , สมเกียรติ ปรัชญาวรากร ,

 

ผลของสารสกัดสบู่ดำต่อการเจริญและการพัฒนาของเชื้อรา Collectotrichum gloeosporioides และการควบคุมโรคผลเน่าของมะม่วง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว , รังษี เจริญสถาพร ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 697 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University