การอารักขาพืช

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,344 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (214)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (194)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,021)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,631)

   การอารักขาพืช (5,465)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (697)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (462)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (520)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,133)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,190)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,465 รายการ   
 

การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยวิธีผสมผสาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยวิธีผสมผสาน

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การป้องกันกำจัดหอยเชอรี่ศัตรูข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การป้องกันกำจัดหอยเชอรี่ศัตรูข้าว

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูอ้อยโดยวิธีผสมผสาน

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การป้องกันกำจัดเสี้ยนดินแมลงศัตรูถั่วลิสง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การป้องกันกำจัดเสี้ยนดินแมลงศัตรูถั่วลิสง

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวโพดหวานโดยวิธีผสมผสาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวโพดหวานโดยวิธีผสมผสาน

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การป้องกันกำจัดหนอนเจาะฝักถั่วเขียวมารูก้าด้วยสารสกัดจากสะเดา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การป้องกันกำจัดหนอนเจาะฝักถั่วเขียวมารูก้าด้วยสารสกัดจากสะเดา

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การจัดการแมลงศัตรูสำคัญเพื่อผลิตมังคุดคุณภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การจัดการแมลงศัตรูสำคัญเพื่อผลิตมังคุดคุณภาพ

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน อันเนื่องมาจากเชื้อ Phytopthora palmivora ในพื้นที่จังหวัดตราดและจันทบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน อันเนื่องมาจากเชื้อ Phytopthora palmivora ในพื้นที่จังหวัดตราดและจันทบุรี

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การผลิตลิ้นจี่เพื่อลดการทำลายของหนอนเจาะขั้วอย่างเหมาะสม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การผลิตลิ้นจี่เพื่อลดการทำลายของหนอนเจาะขั้วอย่างเหมาะสม

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การผลิตกล้วยไม้ปลอดศัตรูพืชเพื่อการส่งออก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การผลิตกล้วยไม้ปลอดศัตรูพืชเพื่อการส่งออก

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 5,465 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University