พืชศาสตร์และการผลิต

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,344 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (214)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (194)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,021)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,631)

   การอารักขาพืช (5,465)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (697)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (462)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (520)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,133)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,190)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 13,631 รายการ   
 

Utilization of organic wastes from the rice soybean sequential cropping system in Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Supamard Panichsakpatana , Suthep Thongpae , Wiroj Wajananawat , Chairerk Suwannarat ,

 

การปลูกข้าวโดยลดการไถพรวน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การปลูกข้าวโดยลดการไถพรวน

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในนา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในนา

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การปลูกถั่วลิสงในดินร่วนปนทราย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การปลูกถั่วลิสงในดินร่วนปนทราย

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การผลิตมังคุดให้มีคุณภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การผลิตมังคุดให้มีคุณภาพ

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การให้ปุ๋ยในระบบน้ำกับไม้ผล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การให้ปุ๋ยในระบบน้ำกับไม้ผล

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การผลิตเห็ดแครง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การผลิตเห็ดแครง

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เห็ดฟาง เห็ดนางรมและเห็ดหูหนูในน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เห็ดฟาง เห็ดนางรมและเห็ดหูหนูในน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การกรีดยางและการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหนังสือ การกรีดยางและการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง

จำนวนหน้า 224 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 13,631 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University