เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,183 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (209)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (172)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,006)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,559)

   การอารักขาพืช (5,438)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (695)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (513)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,130)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,183)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,007 รายการ   
 

ระบบการเกษตรชนบทกับงานวิจัยปศุสัตว์ในการวิจัยระบบการทำฟาร์ม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการปลูกพืช ครั้งที่ 5

ชื่อหนังสือ ระบบการเกษตรชนบทกับงานวิจัยปศุสัตว์ในการวิจัยระบบการทำฟาร์ม

ผู้แต่ง จรัญ จันทลักขณา ,

 

Nutrient balance analysis in difference land use of the undulating terrain of northeast, Thailand: Case study of sugarcane

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง Vidhaya Trelo-ges , Vichai Sriboonlue , Rokuro Yasutomi ,

 

การประเมินเขตการผลิตย่อยของพื้นที่การเกษตรบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

ชื่อหนังสือ การประเมินเขตการผลิตย่อยของพื้นที่การเกษตรบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้

จำนวนหน้า 474 หน้า

ผู้แต่ง สุนันทา กิ่งไพบูลย์ , เริงศักดิ์ กตเวทิน , อนันต์ พลธานี , สมศักดิ์ สุขจันทร์ ,

 

ปริมาณการนำเข้าและการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของประเทศไทย ปี 2529

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

รายงานผลงานพัฒนากสิกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2530

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ปัญหาและแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมผักและผลไม้กระป๋อง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ชนวน รัตนวราหะ , ศิริวัฒน์ อาจสาลี ,

 
 

เปรียบเทียบระบบและค่าใช้จ่ายในการปลูกมันสำปะหลัง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัย ปี 2525 สถาบันวิจัยพืชไร่

ชื่อหนังสือ เปรียบเทียบระบบและค่าใช้จ่ายในการปลูกมันสำปะหลัง

จำนวนหน้า หน้า 320

ผู้แต่ง ชาญ ถิรพร , อนุชิต ทองกล่ำ , อุทัย เซ็นภักดี ,

 

ภาวะการค้าสินค้าเกษตรในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2529 กรมวิชาการเกษตร

ชื่อหนังสือ ภาวะการค้าสินค้าเกษตรในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

จำนวนหน้า หน้า 26-42

ผู้แต่ง ฐาปนา บุญนาค ,

 

การศึกษาเพิ่มเติมต้นทุนผลิตแปลงกิ่งตายาง สถานีทดลองยางคลองท่อม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัยปี 2525 สถาบันวิจัยพืชสวน สถาบันวิจัยยาง สถาบันวิจัยหม่อนไหม

ชื่อหนังสือ การศึกษาเพิ่มเติมต้นทุนผลิตแปลงกิ่งตายาง สถานีทดลองยางคลองท่อม

จำนวนหน้า หน้า 179

ผู้แต่ง กาญจนา ถาวรรัตน์ , สมพร พันธ์พณาสกุล , สุจริต พรหมเดช ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,007 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University