การบริหาร และการออกกฏหมาย

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (214)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (194)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,021)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,631)

   การอารักขาพืช (5,465)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (697)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (462)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (520)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,133)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,190)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,344 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 21 ถึง 30 จาก 194 รายการ    
 

ตรวจนำเข้าที่เป็นมากกว่าการตรวจ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวผลิใบ

ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 2-10

ผู้แต่ง อังคณา สุวรรณกูฏ ,

 

เมื่อ Cannabis ถูกกฎหมาย งานนำเข้าเมล็ดพันธุ์ก็มา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวผลิใบ

ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 12 หน้า 10-15

ผู้แต่ง อังคณา สุวรรณกูฏ ,

 

พืชสงวน 11 ชนิด ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวผลิใบ

ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 12 หน้า 16

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

วัตถุอันตราย พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 93 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 6-13

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบรับรองและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อส่งออกผลทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง ช่อทิพย์ ศัลยพงษ์ , วีระยุทธ บุญรอด , นพรัตน์ บัวหอม , ภูษณิศา ธานี , วิไลรัตน์ สิงห์แก้วฟู , สมพล ช่างบุ , กวีวัฒน์ จาวสุวรรณวงษ์ , พิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง , ปุณยนุช เพชรฤทธิ์ , ชัยศักดิ์ รินเกลื่อน , ภิรมณ เจริญศรี , ชัยชนะ นุ่นเส้ง , เฉลียว ผาบุญ ,

 

กัญชง-กัญชา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 93 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 54-62

ผู้แต่ง พรรณนีย์ วิชชาชู ,

 

ประเมินระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางอาหารของโรงงานน้ำตาลทราย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 93 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 63-73

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2563

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 94 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 63-68

ผู้แต่ง วรัญญา ปานเกตุ ,

 

กักพืชในมุมของกฏหมาย เก่าไม่ไป ใหม่ไม่มา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวผลิใบ

ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 2-7

ผู้แต่ง อังคณา สุวรรณกูฏ ,

 

ไปรษณีย์กับงานกักกันพืช

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวผลิใบ

ปีที่ (Vol.) 22 ฉบับที่ (No.) 7 หน้า 6-11

ผู้แต่ง อังคณา สุวรรณกูฏ ,

แสดงข้อมูล 21 ถึง 30 จาก 194 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University