การบริหาร และการออกกฏหมาย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,208 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (209)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (172)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,008)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,572)

   การอารักขาพืช (5,449)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (695)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (514)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,129)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,183)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 172 รายการ    
 

ทุเรียนส่งออกเอาไงดี ปี 65

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 95 ฉบับที่ (No.) 2/2565 หน้า 58-61

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การค้าพืชอนุรักษ์ในวงศ์กระบองเพชร Cactus

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 95 ฉบับที่ (No.) 1/2565 หน้า 31-35

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การนำเข้าเมล็ดข้าวโพดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 95 ฉบับที่ (No.) 1/2565 หน้า 36-41

ผู้แต่ง แขจรรยา สีระแก้ว ,

 

วัตถุอันตราย พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 93 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 6-13

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบรับรองและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อส่งออกผลทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง ช่อทิพย์ ศัลยพงษ์ , วีระยุทธ บุญรอด , นพรัตน์ บัวหอม , ภูษณิศา ธานี , วิไลรัตน์ สิงห์แก้วฟู , สมพล ช่างบุ , กวีวัฒน์ จาวสุวรรณวงษ์ , พิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง , ปุณยนุช เพชรฤทธิ์ , ชัยศักดิ์ รินเกลื่อน , ภิรมณ เจริญศรี , ชัยชนะ นุ่นเส้ง , เฉลียว ผาบุญ ,

 

กัญชง-กัญชา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 93 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 54-62

ผู้แต่ง พรรณนีย์ วิชชาชู ,

 

ประเมินระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางอาหารของโรงงานน้ำตาลทราย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 93 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 63-73

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2563

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 94 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 63-68

ผู้แต่ง วรัญญา ปานเกตุ ,

 

กฎระเบียบใหม่การส่งออกข้าวไปจีน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2561

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 10 หน้า 123-126

ผู้แต่ง นพรัตน์ บัวหอม ,

 

การศึกษาผลกระทบของกฎระเบียบสู่การจัดการความปลอดภัยของผักและผลไม้สดตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1: ร่วมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยให้ปลอดภัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ชื่อหนังสือ การศึกษาผลกระทบของกฎระเบียบสู่การจัดการความปลอดภัยของผักและผลไม้สดตลอดห่วงโซ่อุปทาน

จำนวนหน้า 422 หน้า

ผู้แต่ง รัษวรรณ อภิลักขิตกาล , ดิษญา กิตติธนวิมล , จารุณี วงศ์เล็ก , จุไรรัตน์ ถนอมกิจ , เกมิกา แพรงาม ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 172 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University