การบริหาร และการออกกฏหมาย

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (214)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (194)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,021)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,631)

   การอารักขาพืช (5,465)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (697)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (462)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (520)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,133)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,190)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,344 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 194 รายการ   
 

สำรวจคุณภาพวัตถุมีพิษที่ใช้ในการเกษตร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2525 กองแผนงานและวิชาการ กองกีฏและสัตววิทยา กองวัตถุมีพิษการเกษตร

ชื่อหนังสือ สำรวจคุณภาพวัตถุมีพิษที่ใช้ในการเกษตร

จำนวนหน้า หน้า 232

ผู้แต่ง ประยูร ดีมา , กฤษณา ชัชพงศ์ , เฉลิมศักดิ์ ศิริพันธ์ ,

 

การตรวจคุณภาพวัตถุมีพิษที่ใช้ในการเกษตร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการค้นคว้าวิจัยปี 2525 กองแผนงานและวิชาการ กองกีฏและสัตววิทยา กองวัตถุมีพิษการเกษตร

ชื่อหนังสือ การตรวจคุณภาพวัตถุมีพิษที่ใช้ในการเกษตร

จำนวนหน้า หน้า 233

ผู้แต่ง ชอุ่ม ออไอศูรย์ , สนั่น บุตรพลับ , วรวิทย์ ด่านศุภสวัสดิ์ ,

 

ระบบการรับรองโรงงานผลิตสินค้าเกษตร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

แนวทางการตรวจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและพันธุ์พืช

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สาโรจน์ ลักษณะวิลาศ ,

 

วัตถุอันตราย: การนำเข้า-ส่งออก

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง อรุณศรี อุ่ยวิรัตน์ ,

 

กรมวิชาการเกษตร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พรรณนีย์ วิชชาชู ,

 

กักพืชกับพืชต่างถิ่น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2565

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวผลิใบ

ปีที่ (Vol.) 24 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 10-15

ผู้แต่ง อังคณา สุวรรณกูฏ ,

 

การกำกับดูแลหน่วยรับรองภาคเอกชนเมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจตรวจประเมินและให้การรับรองของกรมวิชาการเกษตร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 94 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 31-36

ผู้แต่ง พิทยาภรณ์ ตันติยากร , เกรียงไกร สุภโตษะ , ทรรศน์สรัล รัตนทัศนีย , ฐิติภา พรพลอยจันท์ , ราเมธ แช่เหลา ,

 

ISPM13 กับการตรวจนำเข้า

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 94 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 37-44

ผู้แต่ง อังคณา สุวรรณกูฏ , ศรีนวล บุญส่งศรี ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 194 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University