การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,183 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (209)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (172)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,006)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,559)

   การอารักขาพืช (5,438)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (695)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (513)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,130)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,183)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 209 รายการ    
 

การพัฒนาพันธุ์ฝ้ายภายใต้การสนับสนุนของ IAEA

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 93 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 26-36

ผู้แต่ง ปริญญา สีบุญเรือง ,

 

การพัฒนาอาชีพเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 93 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 42-44

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กาแฟ: พืชทางเลือกเพื่อความยั่งยืนของยะลา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 93 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 45-48

ผู้แต่ง ฉัตรชัย กิตติไพศาล ,

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนากับปุ๋ย PGPR1

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 93 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 18-21

ผู้แต่ง จุไรรัตน์ หวังเป็น ,

 

ผักลิ้นห่าน: พืชท้องถิ่นอันดามันสู่เกษตรปลอดภัย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 93 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 26-30

ผู้แต่ง ศรีเวียง มีพริ้ง ,

 

การผลิตพืชแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม แนวทางสู่ความยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 93 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 37-40

ผู้แต่ง นันทนา บุญสนอง ,

 

แบ่งปันประสบการณ์จากเมืองจอนจู สาธารณรัฐเกาหลี ปี 2019 (ตอนจบ)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 94 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 35-48

ผู้แต่ง พักตร์วิภา สุทธิวารี ,

 

งานประชุมวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2563

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 94 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 69-89

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ขุนวาง-แม่จอนหลวง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 94 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 14-18

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เกษตรทฤษฎีใหม่จากต้นแบบศูนย์วิจัย สู่ไร่นาเกษตรกร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 94 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 76-78

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 209 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University