การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,344 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (214)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (194)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,021)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,631)

   การอารักขาพืช (5,465)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (697)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (462)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (520)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,133)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,190)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 214 รายการ   
 

ฐานข้อมูลทุเรียน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ทรงพล สมศรี ,

 

การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตถั่วเขียว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานวิจัยถั่วเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2538

ชื่อหนังสือ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตถั่วเขียว

จำนวนหน้า 424 หน้า

ผู้แต่ง ชวาลวุฒิ ไชยนุวัติ , ชูทิพย์ ธนะเสนีย์ , เรืองเดช สุขสมบูรณ์ ,

 

ถั่วเขียว: พืชหลังนาจังหวัดชัยนาท

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานวิจัยถั่วเขียว ครั้งที่ 6 ปี 2538

ชื่อหนังสือ ถั่วเขียว: พืชหลังนาจังหวัดชัยนาท

จำนวนหน้า 424 หน้า

ผู้แต่ง สมโภช ศิริรัตน์ , ไพวิทย์ วัฒนาวิทวัส , วิโรจน์ ชลวิริยะกุล ,

 

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตรในรูปแบบ Application รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตรผ่าน Smart box

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 94 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 69-72

ผู้แต่ง สุรพงษ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี ,

 

ชมธรรมชาติรับอากาศบริสุทธิ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 94 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 34-38

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ปลูกอ้อยคั้นน้ำสู่โครงการพระราชดำริ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 94 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 73-76

ผู้แต่ง มณฑิกานธิ์ สังข์น้อย ,

 

ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 พืชทางเลือกสู่รายได้ที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 94 ฉบับที่ (No.) 5/2564 หน้า 72-75

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ฐานข้อมูลระบบการผลิตและการควบคุมคุณภาพการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวผลิใบ

ปีที่ (Vol.) 23 ฉบับที่ (No.) 11 หน้า 11-15

ผู้แต่ง จิราพรรณ สุขชิต , เตือนจิตร เพ็ชรรุณ , กาญจนา ทองนะ , สุภาวดี นาคแท้ , มณีรัตน์ ทองเรือง ,

 

ประชุมความร่วมมือด้านมันฝรั่งกรมวิชาการเกษตร กับสถาบันวิจัยเกษตรยูนนาน (YAAS) ประเทศจีน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 121-125

ผู้แต่ง อรทัย วงค์เมธา ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 214 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University