ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,344 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (214)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (194)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,021)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,631)

   การอารักขาพืช (5,465)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (697)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (462)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (520)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,133)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,190)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 31 รายการ   
 

Glutinous rice in Thailand from the past, present to the future

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ผู้แต่ง Surachet Chamontri ,

 

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 89 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 7-19

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์การเกษตรโลก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2559

ชื่อวารสาร กสิกร

ปีที่ (Vol.) 89 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 46-49

ผู้แต่ง จีราพร แก่นทรัพย์ ,

 

ยางนาที่เกษตรกลาง บางเขน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 88 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 7-9

ผู้แต่ง อำพล เสนาณรงค์ ,

 

หลายมุมในปักกิ่ง (ตอนที่ 1)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร หนังสือพิมพ์กสิกร

ปีที่ (Vol.) 86 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 44-57

ผู้แต่ง พรรณนีย์ วิชชาชู ,

 

ฟื้นคืนชีพทุเรียนนนท์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร หนังสือพิมพ์กสิกร

ปีที่ (Vol.) 85 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 22-32

ผู้แต่ง ประภาส ทรงหงษา ,

 

พุทธศาสนากับแฝก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร หนังสือพิมพ์กสิกร

ปีที่ (Vol.) 85 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 80-81

ผู้แต่ง อำพล เสนาณรงค์ ,

 

111 ปี กับความสำเร็จของยางพาราไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2554

ชื่อวารสาร หนังสือพิมพ์กสิกร

ปีที่ (Vol.) 84 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 44-49

ผู้แต่ง จินตน์กานต์ งามสุทธา ,

 

หนึ่งต้นกาแฟ แพร่ไปทั่วดอย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2554

ชื่อวารสาร หนังสือพิมพ์กสิกร

ปีที่ (Vol.) 84 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 29-32

ผู้แต่ง มานพ หาญเทวี ,

 

พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีเพื่อขวัญและกำลังใจของชาวนา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร หนังสือพิมพ์กสิกร

ปีที่ (Vol.) 83 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 7-18

ผู้แต่ง พรรณนีย์ วิชชาชู ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 31 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University