สารานุกรม / พจนานุกรม

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,344 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (214)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (194)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,021)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,631)

   การอารักขาพืช (5,465)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (697)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (462)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (520)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,133)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,190)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ
 

แมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บและศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2547

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

พจนานุกรมศัพท์เกษตร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2545

ผู้แต่ง จักรพงษ์ เจิมศิริ ,

 

คำศัพท์วิชาการยางพารา

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2542

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

List of insect, mite and other zoological pests of economic plants in Thailand

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2534

ผู้แต่ง Nualsri Wongsiri ,

 

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว: เล่ม 5

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2533

ผู้แต่ง วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ , ไสว พงษ์เก่า , วิจิตร วังใน , โสภณ สินธุประมา , ปวิณ ปุณศรี , สนั่น ขำเลิศ , เกษม สุขสถาน , ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ , เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ , สุวรรณ เกษตรสุวรรณ , เต็ม สมิตินันต์ , สุเทวี ศุขปราการ , สมพร ทรัพยสาร , วิทวัส บัวจันทร์ , ชุลี ชัยพิพัฒน์ , โรจนี จะโนภาษ , สิรินทร์ ช่วงโชติ , กิติยวดี บุญซื่อ , เปรมจิตต์ สระวาสี , เอื้อมสุข กิติยากร, ม.ล. ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University