ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,208 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (209)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (172)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,008)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,572)

   การอารักขาพืช (5,449)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (695)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (514)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,129)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,183)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 15 จาก 15 รายการ  
 

ธัญพืชและพืชอาหารสัตว์: หน่วยที่ 9

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2538

ชื่อเอกสาร เอกสารการสอนชุดวิชา พืชเศรษฐกิจ: 90303 หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อหนังสือ ธัญพืชและพืชอาหารสัตว์: หน่วยที่ 9

จำนวนหน้า 472 หน้า

ผู้แต่ง อัจฉรา จิตตลดากร , สมจิต โยธะคง , นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต ,

 

พืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่วที่ใช้เมล็ด: หน่วยที่ 10

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2538

ชื่อเอกสาร เอกสารการสอนชุดวิชา พืชเศรษฐกิจ: 90303 หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อหนังสือ พืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่วที่ใช้เมล็ด: หน่วยที่ 10

จำนวนหน้า 472 หน้า

ผู้แต่ง อาวุธ ณ ลำปาง ,

 

หลักเบื้องต้นของพัดลมและเครื่องสูบ: เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา 201431

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2533

ผู้แต่ง อัครเดช อรรถจินดา ,

 

คุณสมบัติทางกายภาพผลิตผลเกษตร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2533

ผู้แต่ง บัณฑิต จริโมภาส ,

 

การจัดการพลังงานและเครื่องจักรกลเกษตร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2529

ผู้แต่ง ภรต กุญชร ณ อยุธยา ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 15 จาก 15 รายการ  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University