ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (214)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (194)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,021)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,631)

   การอารักขาพืช (5,465)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (697)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (462)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (520)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,133)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,190)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,344 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 15 รายการ   
 

คู่มือการใช้เครื่องนวดข้าว

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ณรงค์ อุ่นคง ,

 

เครื่องตัดหญ้าแบบหมุนเหวี่ยง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ณรงค์ อุ่นคง ,

 

อัลลีโลพาธี: แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการวัชพืช

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2564

ผู้แต่ง ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ ,

 

ชลธีวิทยา

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง ทินพันธุ์ เนตรแพ ,

 

เครื่องจักรกลคัดแยกหลังการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ และเรือนบรรจุผลไม้

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2549

ผู้แต่ง บัณฑิต จริโมภาส ,

 

รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร: เอกสารคำสอนวิชา 201411

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2548

ผู้แต่ง ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ ,

 

สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เกษตร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2545

ผู้แต่ง บัณฑิต จริโมภาส ,

 

เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและการบรรจุหีบห่อผลไม้

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2544

ผู้แต่ง บัณฑิต จริโมภาส ,

 

โรคของไม้ผล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2542

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการบรรยายฝึกอบรมหลักสูตร หมอพืช-ไม้ผล ภายใต้โครงการ สร้างทีม หมอพืช-ไม้ผล จากบัณฑิตว่างงานเพื่อกระจายความช่วยเหลือด้านโรคไม้ผลแก่ชาวสวนในจังหวัดภาคกลาง

ชื่อหนังสือ โรคของไม้ผล

จำนวนหน้า 189 หน้า

ผู้แต่ง ขจรศักดิ์ ภวกุล ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 15 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University