บทความในวารสาร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,146 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (209)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (169)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (999)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,542)

   การอารักขาพืช (5,432)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (695)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (513)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,129)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,181)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (267)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 4,635 รายการ   
 

สมรรถภภาพการเจริญเติบโตและการใช้ผลผลิตสบู่ดำสายพันธุ์ระยองที่ปลูกในดินที่มีการปนเปื้อนแคดเมียม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 100-117

ผู้แต่ง เพชรไพลิน สุวรรณโชติ , ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ , ภัคพงศ์ ปวงสุข , ละอองดาว แสงหล้า ,

 

ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อหนอนกระทู้ผัก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 29-38

ผู้แต่ง วิชัย สรพงษ์ไพศาล , ปภพ สินชยกุล , อารยา บุญศักดิ์ , วณิชญา ฉิมนาค ,

 

Adoption scores for buffalo-based technologies in the Philippines as influenced by socio-economic, technological, communication, and institutional factors

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2565

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 105-126

ผู้แต่ง Eric Parala Palacpac , Erwin Manantan Valiente , Rovelyn Tolosa Jacang , Ma. Teresa Malayao Manito ,

 

ไปดูการผลิตส้มของกัมพูชา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 89-93

ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ แสงอุดม , ธีรวุฒิ ชุตินันทกุล ,

 

ทำความรู้จักกับหนอนผีเสื้อศัตรูแหนแดง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 144-145

ผู้แต่ง สุนัดดา เชาวลิต , ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ ,

 

ลำไยนอกฤดู จังหวัดพระตะบอง กัมพูชา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 83-86

ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ แสงอุดม , ธีรวุฒิ ชุตินันทกุล , พิจิตร ศรีปินตา ,

 

ซาโยเต้หรือฟักแม้ว ผักจากยอดดอยปลอดสาร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 112-116

ผู้แต่ง จิตอาภา จิจุบาล ,

 

เมื่อแมลงวันผลไม้ไม่ได้ทำลายแค่ผลไม้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 148-150

ผู้แต่ง สัญญาณี ศรีคชา ,

 

ชวนกินผัก ป้องกันโรค เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 121-125

ผู้แต่ง อนุวัฒน์ รัตนชัย ,

 

ทีบูเฟนไพแรด (Tebufenpyrad): สารกำจัดไรชนิดใหม่ แก้ไขปัญหาไรดื้อสารเคมี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 145-148

ผู้แต่ง สุเทพ สหายา ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 4,635 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University