บทความในวารสาร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,344 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (214)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (194)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,021)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,631)

   การอารักขาพืช (5,465)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (697)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (462)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (520)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,133)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,190)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 4,831 รายการ   
 

สมรรถภภาพการเจริญเติบโตและการใช้ผลผลิตสบู่ดำสายพันธุ์ระยองที่ปลูกในดินที่มีการปนเปื้อนแคดเมียม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 100-117

ผู้แต่ง เพชรไพลิน สุวรรณโชติ , ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ , ภัคพงศ์ ปวงสุข , ละอองดาว แสงหล้า ,

 

การจําแนกเชื้อสาเหตุโรคต้นแห้งตายโรคใหม่ในขนุนและจําปาดะ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วิทยาสารกำแพงแสน

ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) ฉบับพิเศษ หน้า 14-15

ผู้แต่ง นิโลบล สุจสินธุ์ , รุ่งรัตน์ วารีเขต , เสมอใจ ชื่นจิตร , ณัฏฐิมา บุญวัตน์ , นิพนธ์ ทวีชัย , วิชัย โฆสิตรัตน ,

 

ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อหนอนกระทู้ผัก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ

ปีที่ (Vol.) 4 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 29-38

ผู้แต่ง วิชัย สรพงษ์ไพศาล , ปภพ สินชยกุล , อารยา บุญศักดิ์ , วณิชญา ฉิมนาค ,

 

Adoption scores for buffalo-based technologies in the Philippines as influenced by socio-economic, technological, communication, and institutional factors

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2565

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 41 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 105-126

ผู้แต่ง Eric Parala Palacpac , Erwin Manantan Valiente , Rovelyn Tolosa Jacang , Ma. Teresa Malayao Manito ,

 

ผลของการจัดการปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในระบบการปลูกถั่วเหลืองหลังนาต่ออัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวในดินร่วนปนทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2565

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 50 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 137-144

ผู้แต่ง อมรรัตน์ ใจยะเสน , ศิวกร เกียรติมณีรัตน์ , กิตจเมธ แจ้งศิริกุล , จิตรา เกาะแก้ว , มนต์ชัย มนัสสิลา ,

 

อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ศรีสำโรง 1

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2565

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 50 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 145-153

ผู้แต่ง รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ , นัฐภัทร์ คำหล้า , รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ , ศิวิไล ลาภบรรจบ , เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง , อภิวันท์ วรินทร์ , วัลลิภา สุชาโต , วัลลีย์ อมรพล , สุภาพร สุขโต ,

 

การคัดเลือกเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมเชื้อราก่อโรคแอนแทรคโนสของพริก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2565

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 50 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 176-183

ผู้แต่ง จิราวรรณ ฉายาวัฒน์ , รัติยาพร ใจดี , ยุพารัตน์ อินทมาน ,

 

การทดสอบความใช้ได้ของวิธีสำหรับวิเคราะห์สารกำจัดเชื้อราตกค้างกลุ่มไตรอะโซลในตัวอย่างดินด้วยแก๊สโครมาโทกราฟีควบคู่กับการตรวจวัดด้วยไมโครอิเล็กตรอนแคพเจอร์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2565

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 50 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 243-252

ผู้แต่ง ประกิจ จันทร์ติ๊บ , ผกาสินี คล้ายมาลา , จันทิมา ผลกอง ,

 

ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence herbicide) ผสมร่วมกับประเภทพ่นหลังวัชพืชงอก (post-emergence herbicide) ต่อการควบคุมวัชพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2565

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 50 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 435-442

ผู้แต่ง จรัญญา ปิ่นสุภา , ปรัชญา เอกฐิน , เทอมพงษ์ มหาวงษ์ , เอกรัตน์ ธนูทอง , อุษณีย์ จินดากุล , พรทิพย์ จันทร์บุตร์ ,

 

ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชในปาล์มน้ำมันพื้นที่ปลูกใหม่เขตภาคเหนือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2565

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 50 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 443-449

ผู้แต่ง จรัญญา ปิ่นสุภา , เทอมพงษ์ มหาวงษ์ , เอกรัตน์ ธนูทอง , อุษณีย์ จินดากุล , พรทิพย์ จันทร์บุตร์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 4,831 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University