หนังสือ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 25,344 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (217)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (31)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (214)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (194)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (1,021)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,631)

   การอารักขาพืช (5,465)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (697)

   การทำป่าไม้ (23)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (462)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (41)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (520)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1,133)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (1,190)

   โภชนาการของมนุษย์ (33)

   มลภาวะ (268)

   ระเบียบวิธีวิจัย (157)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,238 รายการ   
 

ปัญหาอุปสรรคสบู่ดำ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ระพีพันธุ์ ภาสบุตร , สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์ ,

 

น้ำมันสบู่ดำใช้แทนน้ำมันดีเซลและเบนซิน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ระพีพันธุ์ ภาสบุตร , สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์ ,

 

การศึกษาระยะปลูกและการตัดแต่งกิ่งสบู่ดำ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ประภาส ชูลักษณ์ ,

 

การสำรวจแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดเพลี้ยหอยสบู่ดำ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พิสิษฐ์ เทพสวัสดิ์ , ธีระเดช เจริญรักษ์ , วรจิต ผาภูมิ , ปัญญา ปุญญถาวร ,

 

การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาตร์และการจัดจำแนกพันธุ์สบู่ดำ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง จเร สดากร ,

 

น้ำมันสบู่ดำช่วยเกษตรกรได้

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ระพีพันธุ์ ภาสบุตร , สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์ ,

 

สบู่ดำในต่างประเืทศ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ระพีพันธุ์ ภาสบุตร , สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์ ,

 

ปกิณกะสบู่ดำ (ตอนที่ 3)

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ระพีพันธุ์ ภาสบุตร , สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์ ,

 

น้ำมันดิบสบู่ดำ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ระพีพันธุ์ ภาสบุตร , สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์ ,

 

ผลการวิจัยค้นคว้าใช้น้ำเมล็ดสบู่ดำเป็นพลังงานทดแทนกับเครื่องยนต์ดีเซล

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ระพีพันธุ์ ภาสบุตร , สุขสันต์ สุทธิผลไพบูลย์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,238 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University