การเก็บตัวอย่างและการบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รายละเอียด

 • การเก็บตัวอย่างและการบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 • 2548

 •   สุทธิพร พิริยายน
    ศศิ เจริญพจน์
    จารุณี สาตรา
    ศศิธร คณะรัตน์
    อรรถยา เกียรติสุนทร
    พิเชษฐ์ กุมภาว์

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • ธุรกิจอาหารสัตว์

 • พ.ค.-มิ.ย. 2548

 • ปีที่ 22 ฉบับที่ 102 หน้า 50-63

 • ไทย

 • U30-วิธีการวิจัย

 • Q53-การปนเปื้อนของอาหารสัตว์

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • สินค้าปศุสัตว์;อาหารสัตว์;ยาสัตว์;ชีววัตถุ;นม;ผลิตภัณฑ์นม;การเก็บตัวอย่าง;การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ;การบริการ;ห้องปฏิบัติการ

 • TAB000125485821

 • [1] สุทธิพร พิริยายน (กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)
  [2] ศศิ เจริญพจน์ (กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)
  [3] จารุณี สาตรา (กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)
  [4] ศศิธร คณะรัตน์ (กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)
  [5] อรรถยา เกียรติสุนทร (กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)
  [6] พิเชษฐ์ กุมภาว์ (กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University