การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฤทธิ์ในการถ่ายพยาธิของสมุนไพรไทย 3 ชนิด และยาถ่ายพยาธิในไก่พื้นเมือง

รายละเอียด

 • การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฤทธิ์ในการถ่ายพยาธิของสมุนไพรไทย 3 ชนิด และยาถ่ายพยาธิในไก่พื้นเมือง

 • Comparative efficacy of anthelmintic effects between three Thai medicinal plants and an anthelmintic drug in native chickens

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44: สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์

 • Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference: Animal, Veterinary Medicine

 • 2549

 •   ชัยยะ สุขประเสริฐ
    จันทนา ประสงค์เจริญ
    สุรัตน์ ชัยเตียงนิล
    นงนุช งอยผาลา
    ยุทธนา บรรจง
    วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย
    นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์
    สถาพร จิตตปาลพงศ์

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • 974-537-826-7

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44

 • กรุงเทพฯ

 • 30 ม.ค. -2 ก.พ. 2549

 • กรุงเทพฯ

 • 586 หน้า

 • ไทย

 • L72-ศัตรูสัตว์

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • Chickens;Land races;Helminths;Digestive system;Drug plants;Momordica charantia;Tamarindus indica;Anthelmintics;Efficiency;

 • ไก่;ไก่พื้นเมือง;พยาธิทางเดินอาหาร;พืชสมุนไพร;มะระขี้นก;หมาก;มะขาม;ยาถ่ายพยาธิ;ประสิทธิภาพ

 • OLDENLANDIA PANICULATA

 • KC4403011

 • [1] ชัยยะ สุขประเสริฐ (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานปศุสัตว์)
  [2] จันทนา ประสงค์เจริญ (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานปศุสัตว์)
  [3] สุรัตน์ ชัยเตียงนิล (กรมปศุสัตว์ สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 2)
  [4] นงนุช งอยผาลา (กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา)
  [5] ยุทธนา บรรจง (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์)
  [6] วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปาราสิตวิทยา)
  [7] นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปาราสิตวิทยา)
  [8] สถาพร จิตตปาลพงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปาราสิตวิทยา)

  เพิ่มเติม

 • [1] Chaiya Sukprasert (Khao Hin Son Royal Development Study Center, Chachoengsao (Thailand). Livestock Project)
  [2] Juntana Prasongjaroen (Khao Hin Son Royal Development Study Center, Chachoengsao (Thailand). Livestock Project)
  [3] Surat Chaitheangnil (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Regional Bureau of Animal Health and Sanitary 2)
  [4] Nongnut Ngoyphala (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Chachoengsao Provincial Livestock Office)
  [5] Yutthana Banchong (Khao Hin Son Royal Development Study Center, Chachoengsao (Thailand). Khao Hin Son Botanical Garden)
  [6] Wissanuwat Chimnoi (Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Parasitology)
  [7] Nongnuch Pinyopanuwat (Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Parasitology)
  [8] Sathaporn Jittapalapong (Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Parasitology)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University