การพัฒนาพื้นที่ลุ่มเพื่อปลูกสร้างแปลงหญ้าแพงโกล่า สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร

รายละเอียด

 • การพัฒนาพื้นที่ลุ่มเพื่อปลูกสร้างแปลงหญ้าแพงโกล่า สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร

 • 2555

 •   บัญชา ศรีขัติย์
    อนุสรณ์ จันทสร

 • บทความในวารสาร

 • ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

 • ม.ค.-เม.ย. 2555

 • ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 หน้า 11-16

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • หญ้าแพงโกล่า;แปลงหญ้าแพง;พื้นที่ลุ่ม;การพัฒนาพื้นที่;การปลูก;การดูแลรักษา;สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร

 • TAB000125554504

 • [1] บัญชา ศรีขัติย์ (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร)
  [2] อนุสรณ์ จันทสร (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University