ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันเบาหวานในกลุ่มภาวะเสี่ยงโดยอิงฐานวัฒนธรรมชุมชน

รายละเอียด

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันเบาหวานในกลุ่มภาวะเสี่ยงโดยอิงฐานวัฒนธรรมชุมชน

 • Development strategy on diabetes prevention for prediabetics group based on community culture means

 • 2554

 •   ดุษฎี นรศาศวัต
    ดิเรก ฤกษ์หร่าย
    สุชาติ แสงทอง
    ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

 • Kasetsart Journal (Social Sciences) (Thailand)

 • ม.ค.-เม.ย. 2555

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 หน้า 130-141

 • http://kasetsartjournal.ku.ac.th/kuj_files/2012/A1205221533328437.pdf

 • ไทย

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • S01-โภชนศาสตร์

 • โรคเบาหวาน;กลุ่มภาวะเสี่ยง;การป้องกันเบาหวาน;ยุทธศาสตร์การพัฒนา;วัฒนธรรมชุมชน;อาหาร;การบริโภคอาหาร;พฤติกรรม

 • TAB000125551647

 • [1] ดุษฎี นรศาศวัต (กรมปศุสัตว์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์)
  [2] ดิเรก ฤกษ์หร่าย (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา)
  [3] สุชาติ แสงทอง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม)
  [4] ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ (กรมควบคุมโรค สำนักโรคไม่ติดต่อ)

 • [1] Dussadee Norasaswat (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Offfice of Disease Prevention and Control 8)
  [2] Direk Rerkrai (Nakhon Sawan Rajabhat University, Nakhon Sawan (Thailand). Program in Development Strategy)
  [3] Suchat Saengthong (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Extension and Training Office)
  [4] Panuwat Panket (Department of Disease Control, Nonthaburi (Thailand). Bureau of Non Communicable Disease)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University