คลินิกกฎหมาย

รายละเอียด

 • คลินิกกฎหมาย

 • 2555

 •   สุมาลี จำเริญ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารข่าวปศุสัตว์

 • ก.พ.-มี.ค. 2555

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • D10-การบริหารรัฐกิจ

 • N10-โครงสร้างพื้นฐานเกษตร

 • กฎหมาย;กฎกระทรวง;การแบ่งส่วนราชการ;กรมปศุสัตว์;โรงฆ่าสัตว์;หลักเกณฑ์;วิธีการ;เงื่อนไข;การขออนุญาติ

 • TAB000125550843

 • [1] สุมาลี จำเริญ (กรมปศุสัตว์ สำนักกฎหมาย)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University