คลีนิกกฎหมาย

รายละเอียด

 • คลีนิกกฎหมาย

 • 2555

 •   สุมาลี จำเริญ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารข่าวปศุสัตว์

 • ม.ค. 2555

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • E11-ที่ดิน

 • กฎหมาย;น้ำท่วม;การลักทรัพย์;บทลงโทษ;ที่ดินของรัฐ;การตั้งโรงฆ่าสัตว์;ส.ปก. 4-01;ป่าสงวนแห่งชาติ;ที่ราชพัสดุ;การขออนุญาต

 • TAB000125550273

 • [1] สุมาลี จำเริญ (กรมปศุสัตว์ กองนิติการ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University