เมื่อน้องหมาถูกทารุณ

รายละเอียด

 • เมื่อน้องหมาถูกทารุณ

 • 2554

 •   สุมาลี จำเริญ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารข่าวปศุสัตว์

 • ส.ค.-ก.ย. 2554

 • ปีที่ 34 ฉบับที่ 286 หน้า 31-34

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • E70-การค้า/การตลาด

 • สุนัข;กฎหมาย;สวัสดิภาพสัตว์;การทารุณสัตว์;การค้าสุนัขข้ามชาติ;บทลงโทษ;พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

 • TAB000125545068

 • [1] สุมาลี จำเริญ (กรมปศุสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University