คลินิกกฎหมาย

รายละเอียด

 • คลินิกกฎหมาย

 • 2554

 •   สุมาลี จำเริญ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารข่าวปศุสัตว์

 • ส.ค.-ก.ย. 2554

 • ปีที่ 34 ฉบับที่ 286 หน้า 27-30

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • A50-วิจัยเกษตร

 • งานวิจัย;นักวิจัย;การทำวิจัย;เงินทุนวิจัย;กฎระเบียบราชการ;หลักเกณฑ์;กฎหมาย

 • TAB000125545067

 • [1] สุมาลี จำเริญ (กรมปศุสัตว์ กองนิติการ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University