ชำแหละประเด็นกฎหมายหลายมิติกับข่าวการชำแหละซากสัตว์ปีก

รายละเอียด

 • ชำแหละประเด็นกฎหมายหลายมิติกับข่าวการชำแหละซากสัตว์ปีก

 • 2554

 •   สุมาลี จำเริญ

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์เศรษฐกิจ

 • ก.ย. 2554

 • ปีที่ 29 ฉบับที่ 664 หน้า 27-30

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • L01-การผลิตสัตว์

 • สัตว์ปีก;กฎหมาย;การชำแหละซากสัตว์ปีก;การเคลื่อนย้ายซากสัตว์;ฟาร์มไก่;อาหารสัตว์;ยาสัตว์;โรงฆ่าสัตว์ปีก;สถานที่ชำแหละสัตว์ปีก;ตลาด;ผู้บริโภค

 • TAB000125543048

 • [1] สุมาลี จำเริญ (กรมปศุสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University