น้ำกับระบบการผลิตแก๊สชีวภาพขนาดเล็กแบบถุงพลาสติก พีวีซี

รายละเอียด

 • น้ำกับระบบการผลิตแก๊สชีวภาพขนาดเล็กแบบถุงพลาสติก พีวีซี

 • 2553

 •   วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม

 • บทความในวารสาร

 • วารสารข่าวปศุสัตว์

 • ธ.ค. 2553-ม.ค. 2554

 • ปีที่ 34 ฉบับที่ 282 หน้า 34-36

 • ไทย

 • P06-พลังงานทดแทน

 • แก๊สชีวภาพ;การผลิต;ระบบขนาดเล็ก;น้ำ;ถุงพลาสติกพีวีซี;มูลสัตว์;ตัวทำละลาย;สัดส่วนของน้ำ

 • TAB000125541104

 • [1] วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University