ความสัมพันธ์ทางแอนติเจนและพันธุกรรมของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในการคัดเลือกไวรัสสำหรับผลิตวัคซีน

รายละเอียด

 • ความสัมพันธ์ทางแอนติเจนและพันธุกรรมของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในการคัดเลือกไวรัสสำหรับผลิตวัคซีน

 • Antigenic and genomic relationship of foot and mouth disease virus in selecting seed virus for vaccine production

 • 2564

 •   วิไล ลินจงสุบงกช

 • บทความในวารสาร

 • วารสารชีวผลิตภัณฑ์

 • The Journal of Veterinary Biologics

 • มี.ค.-ก.ย. 2564

 • ปีที่ 30 ฉบับที่ 1-2 หน้า 73-86

 • http://biologic.dld.go.th/th/images/file/book/journal/doc_journal/วารสาร%20ปีที่%2030%20(ฉบับแก้ไข24พย64).pdf

 • ไทย

 • L73-โรคสัตว์

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • สัตว์;ไวรัส;โรคปากและเท้าเปื่อย;วัคซีนแมทชิ่ง;ซีเค็วนซิ่ง;แอนติเจน;พันธุกรรม;การคัดเลือก;การผลิตวัคซีน

 • TAB000125652924

 • [1] วิไล ลินจงสุบงกช (กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ)

 • [1] Wilai Linchnongsubongkoch (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). National Institute of Animal Health)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University