การเปลี่ยนแปลงของระดับแอนติบอดีหลังการได้รับเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยโดยการฉีดเชื้อพิษทับ

รายละเอียด

 • การเปลี่ยนแปลงของระดับแอนติบอดีหลังการได้รับเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยโดยการฉีดเชื้อพิษทับ

 • Seroconversion of antibody titer after direct challenged with foot and mouth disease virus

 • 2564

 •   ไชยา สง่าประโคน
    ธารีรัตน์ สุภาพ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารชีวผลิตภัณฑ์

 • The Journal of Veterinary Biologics

 • มี.ค.-ก.ย. 2564

 • ปีที่ 30 ฉบับที่ 1-2 หน้า 63-72

 • http://biologic.dld.go.th/th/images/file/book/journal/doc_journal/วารสาร%20ปีที่%2030%20(ฉบับแก้ไข24พย64).pdf

 • ไทย

 • L73-โรคสัตว์

 • โค;สุกร;ไวรัส;โรคปากและเท้าเปื่อย;ไวรัสนิวทรัลไลเซชั่น;การฉีดพิษทับ;ไทป์;ระดับแอนติบอดี;การฉีดวัคซีน;ความคุ้มโรค

 • TAB000125652923

 • [1] ไชยา สง่าประโคน (กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์)
  [2] ธารีรัตน์ สุภาพ (กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์)

 • [1] Chaiya Sangaprakhon (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Veterinary Biologics)
  [2] Thareerat Suphap (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Veterinary Biologics)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University