ความสัมพันธ์ของระดับแอนติบอดีต่อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยระหว่างการทดสอบโดยวิธีลิควิดเฟสบล๊อกกิ้งอีไลซ่าและไวรัสนิวทรัลไลเซชั่น

รายละเอียด

 • ความสัมพันธ์ของระดับแอนติบอดีต่อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยระหว่างการทดสอบโดยวิธีลิควิดเฟสบล๊อกกิ้งอีไลซ่าและไวรัสนิวทรัลไลเซชั่น

 • The relationship of foot and mouth disease antibody titer between using the liquid phase blocking ELISA and virus neutralization test

 • 2564

 •   ไชยา สง่าประโคน
    มารุตพงศ์ พุ่มพวง

 • บทความในวารสาร

 • วารสารชีวผลิตภัณฑ์

 • The Journal of Veterinary Biologics

 • มี.ค.-ก.ย. 2564

 • ปีที่ 30 ฉบับที่ 1-2 หน้า 52-62

 • http://biologic.dld.go.th/th/images/file/book/journal/doc_journal/วารสาร%20ปีที่%2030%20(ฉบับแก้ไข24พย64).pdf

 • ไทย

 • L73-โรคสัตว์

 • โค;กระบือ;สุกร;ไวรัส;โรคปากและเท้าเปื่อย;ระดับแอนติบอดี;ลิควิดเฟสบล็อกกิ้งอีไลซ่า;ไวรัสนิวทรัลไลเซชั่น;การทดสอบ

 • TAB000125652922

 • [1] ไชยา สง่าประโคน (กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์)
  [2] มารุตพงศ์ พุ่มพวง (กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์)

 • [1] Chaiya Sangaprakhon (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Veterinary Biologics)
  [2] Marutpong Pumpuang (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Veterinary Biologics)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University