ความคุ้มโรคข้ามของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับโค กระบือ แพะ แกะ ไทป์ O189 ต่อเชื้อไทป์โอที่ระบาดในพื้นที่

รายละเอียด

 • ความคุ้มโรคข้ามของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับโค กระบือ แพะ แกะ ไทป์ O189 ต่อเชื้อไทป์โอที่ระบาดในพื้นที่

 • Cross protection of the O189 strain of foot and mouth disease vaccine for cattle buffalo sheep and goat against to the serotype O field strain

 • 2564

 •   มารุตพงศ์ พุ่มพวง
    ไชยา สง่าประโคน

 • บทความในวารสาร

 • วารสารชีวผลิตภัณฑ์

 • The Journal of Veterinary Biologics

 • มี.ค.-ก.ย. 2564

 • ปีที่ 30 ฉบับที่ 1-2 หน้า 42-51

 • http://biologic.dld.go.th/th/images/file/book/journal/doc_journal/วารสาร%20ปีที่%2030%20(ฉบับแก้ไข24พย64).pdf

 • ไทย

 • L73-โรคสัตว์

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • โค;กระบือ;แพะ;แกะ;วัคซีน;โรคปากและเท้าเปื่อย;สเตรน O189;เชื้อพื้นที่;แอนติเจน;ไวรัสไทป์โอ;ความคุ้มโรคข้าม;การป้องกันโรค

 • TAB000125652921

 • [1] มารุตพงศ์ พุ่มพวง (กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์)
  [2] ไชยา สง่าประโคน (กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์)

 • [1] Marutpong Pumpuang (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Veterinary Biologics)
  [2] Chaiya Sangaprakhon (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Veterinary Biologics)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University