เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida ซีโรไทป์ B:2,5 โดยใช้เชื้อตั้งต้นที่ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ และ 2 เปอร์เซ็นต์

รายละเอียด

 • เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida ซีโรไทป์ B:2,5 โดยใช้เชื้อตั้งต้นที่ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ และ 2 เปอร์เซ็นต์

 • Comparative study of Pasteurella multocida serotype B:2,5 growth rate with 1 percent and 2 percent inoculum sizes under in vitro condition

 • 2564

 •   เข็มชมพู อธิกัญญ์ภัค
    นันทิยา แสงเปล่า

 • บทความในวารสาร

 • วารสารชีวผลิตภัณฑ์

 • The Journal of Veterinary Biologics

 • มี.ค.-ก.ย. 2564

 • ปีที่ 30 ฉบับที่ 1-2 หน้า 34-41

 • http://biologic.dld.go.th/th/images/file/book/journal/doc_journal/วารสาร%20ปีที่%2030%20(ฉบับแก้ไข24พย64).pdf

 • ไทย

 • L73-โรคสัตว์

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • โค;กระบือ;โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย;พาสทูเรลลา มัลโตซิดา;ซีโรไทป์ B:2,5;แบคทีเรีย;เชื้อมีชีวิต;อัตราการเจริญเติบโต;ค่าความขุ่น;การผสมวัคซีน

 • TAB000125652920

 • [1] เข็มชมพู อธิกัญญ์ภัค (กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์)
  [2] นันทิยา แสงเปล่า (กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์)

 • [1] Kheemchompu Atthikanyaphak (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Veterinary Biologics)
  [2] Nanthiya Sangplao (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Veterinary Biologics)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University