การพัฒนาวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียชนิดอิมัลชัน

รายละเอียด

 • การพัฒนาวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียชนิดอิมัลชัน

 • Development of Haemorrhagic septicaemia emulsion vaccine

 • 2564

 •   เข็มชมพู อธิกัญญ์ภัค
    นันทิยา แสงเปล่า
    นพวรรณ บัวมีธูป
    ดนัย คำขวัญ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารชีวผลิตภัณฑ์

 • The Journal of Veterinary Biologics

 • มี.ค.-ก.ย. 2564

 • ปีที่ 30 ฉบับที่ 1-2 หน้า 17-33

 • http://biologic.dld.go.th/th/images/file/book/journal/doc_journal/วารสาร%20ปีที่%2030%20(ฉบับแก้ไข24พย64).pdf

 • ไทย

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • L73-โรคสัตว์

 • วัคซีน;เฮโมรายิก เซพติซีเมีย;อิมัลชัน;การผลิต;โค;กระบือ;ความปลอดภัย;ความคุ้มโรค;การทดสอบ

 • TAB000125652919

 • [1] เข็มชมพู อธิกัญญ์ภัค (กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์)
  [2] นันทิยา แสงเปล่า (กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์)
  [3] นพวรรณ บัวมีธูป (กรมปศุสัตว์ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์)
  [4] ดนัย คำขวัญ (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์)

 • [1] Kheemchompu Atthikanyaphak (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Veterinary Biologics)
  [2] Nanthiya Sangplao (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Veterinary Biologics)
  [3] Noppawan Buamitoup (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Disease Control and Veterinary Service)
  [4] Danai Khamkwan (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Animal Husbandry and Genetic Improvement)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University