เปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการของเทคนิค Immunoperoxidase และ Neutralizing peroxidase-linked assay ในการตรวจหาปริมาณไวรัสและแอนติบอดีต่อโรคอหิวาต์สุกร

รายละเอียด

 • เปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการของเทคนิค Immunoperoxidase และ Neutralizing peroxidase-linked assay ในการตรวจหาปริมาณไวรัสและแอนติบอดีต่อโรคอหิวาต์สุกร

 • Interlaboratory comparison of immunoperoxidase and neutralizing peroxidase-linked assay for virus and antibody determination to classical swine fever

 • 2564

 •   ดิถี ประเสริฐสุวรรณ
    นลินี หงษ์ชุมพล
    อารีรัตน์ สุดโต
    ละมูล โม้ลี

 • บทความในวารสาร

 • วารสารชีวผลิตภัณฑ์

 • The Journal of Veterinary Biologics

 • มี.ค.-ก.ย. 2564

 • ปีที่ 30 ฉบับที่ 1-2 หน้า 6-16

 • http://biologic.dld.go.th/th/images/file/book/journal/doc_journal/วารสาร%20ปีที่%2030%20(ฉบับแก้ไข24พย64).pdf

 • ไทย

 • L73-โรคสัตว์

 • สุกร;โรคอหิวาต์สุกร;การตรวจโรค;ไวรัส;แอนติบอดี;ห้องปฏิบัติการ;อิมมูโนเปอร์ออกซิเดส;นิวทรัลไลซิงเปอร์ออกซิเดสลิงค์แอสเซ

 • TAB000125652918

 • [1] ดิถี ประเสริฐสุวรรณ (กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์)
  [2] นลินี หงษ์ชุมพล (กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์)
  [3] อารีรัตน์ สุดโต (กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์)
  [4] ละมูล โม้ลี (กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ)

 • [1] Ditee Prasertsuwan (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Veterinary Biologics)
  [2] Nalinee Hongchumpon (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Veterinary Biologics)
  [3] Areerat Sutto (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Veterinary Biologics)
  [4] Lamul Molee (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). National Institute of Animal Health)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University