ภาวะการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Escherichia coli ในเนื้อไก่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียด

 • ภาวะการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Escherichia coli ในเนื้อไก่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 • Antimicrobial resistance of Escherichia coli in chicken meat, Muang, Mahasarakham province

 • 2565

 •   นัทธมน ตั้งจิตวัฒนาชัย
    เด่นพงษ์ สาฆ้อง

 • บทความในวารสาร

 • แก่นเกษตร

 • Khon Kaen Agriculture Journal

 • มี.ค.-เม.ย. 2565

 • ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 หน้า 537-347

 • https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250693/173246

 • ไทย

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • เนื้อไก่;เอสเชอริเชีย โคไล;การปนเปื้อน;การตกค้าง;เชื้อดื้อยา;ยาปฏิชีวนะ;จ.มหาสารคาม อ.เมือง

 • TAB000125652895

 • [1] นัทธมน ตั้งจิตวัฒนาชัย (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
  [2] เด่นพงษ์ สาฆ้อง (กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)

 • [1] Natthamon Tangjitwattanachai (Mahasarakham University, Maha Sarakham (Thailand). Faculty of Technology. Division of Animal Science)
  [2] Denpong Sakhong (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Veterinary Research and Development Centre (Upper Northeastern Region))

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University