การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่ชีท่าพระและไก่ชี เคเคยู 12

รายละเอียด

 • การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่ชีท่าพระและไก่ชี เคเคยู 12

 • Comparative study of growth performance and carcass quality of Chee-Thapra and KKU12 Thai native chickens

 • 2565

 •   จิระนันท์ อินทรีย์
    จิรัฐติ ธรรมศิริ
    จักรินทร์ ตรีอินทอง
    อัษฎาวุฒิ พันธเสริม

 • บทความในวารสาร

 • แก่นเกษตร

 • Khon Kaen Agriculture Journal

 • มี.ค.-เม.ย. 2565

 • ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 หน้า 527-536

 • https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/250306/173245

 • ไทย

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L52-การเจริญเติบโตของสัตว์

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ไก่;พันธุ์ชีท่าพระ;พันธุ์ชี เคเคยู 12;การเลี้ยงแบบขัง;โรงเรือนเปิด;การเจริญเติบโต;คุณภาพซาก;เนื้อไก่;คุณภาพทางประสาทสัมผัส

 • TAB000125652894

 • [1] จิระนันท์ อินทรีย์ (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
  [2] จิรัฐติ ธรรมศิริ (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
  [3] จักรินทร์ ตรีอินทอง (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
  [4] อัษฎาวุฒิ พันธเสริม (กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์เลย)

 • [1] Jiranan Insee (Kalasin University, Kalasin (Thailand). Faculty of Agricultural Technology)
  [2] Jiratti Thammasiri (Kalasin University, Kalasin (Thailand). Faculty of Agricultural Technology)
  [3] Jukkarin Treeinthong (Kalasin University, Kalasin (Thailand). Faculty of Agricultural Technology)
  [4] Ussadawut Pantasaerm (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Loei Livestock Research and Breeding Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University