กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรฐานส่งออกจิ้งหรีด แมลงเศรษฐกิจมุ่งไทยเป็นฮับแมลงโลกแหล่งโปรตีน ไทยส่งออกทั่วโลกใน 3 ขั้นตอนจบ

รายละเอียด

 • กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรฐานส่งออกจิ้งหรีด แมลงเศรษฐกิจมุ่งไทยเป็นฮับแมลงโลกแหล่งโปรตีน ไทยส่งออกทั่วโลกใน 3 ขั้นตอนจบ

 • 2564

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์บก

 • Livestock Inside Magazine

 • พ.ย. 2564

 • ปีที่ 28 ฉบับที่ 343 หน้า 57-60

 • ไทย

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • D50-กฎหมาย

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • จิ้งหรีด;แมลงเศรษฐกิจ;การส่งออก;มาตรฐานฟาร์ม;มาตรฐาน GAP;การขึ้นทะเบียน;ใบรับรองสุขอนามัย;กรมปศุสัตว์

 • TAB000125652500

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University