กรมปศุสัตว์ผลักดันฟาร์มสุกรสู่การเลี้ยงเชิงปราณีต ชูหลักสวัสดิภาพสัตว์และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล

รายละเอียด

 • กรมปศุสัตว์ผลักดันฟาร์มสุกรสู่การเลี้ยงเชิงปราณีต ชูหลักสวัสดิภาพสัตว์และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล

 • 2564

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์บก

 • Livestock Inside Magazine

 • ต.ค. 2564

 • ปีที่ 28 ฉบับที่ 342 หน้า 72-74

 • ไทย

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • L01-การผลิตสัตว์

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • สุกร;ฟาร์มสุกร;การเลี้ยงเชิงปราณีต;สวัสดิภาพสัตว์;ยาปฏิชีวนะ;เชื้อดื้อยา;การจัดการ;ยาสัตว์;กรมปศุสัตว์

 • TAB000125652233

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University